NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:76-79

1:76 kai <2532> su <4771> de <1161> paidion <3813> profhthv <4396> uqistou <5310> klhyhsh <2564> (5701) proporeush <4313> (5695) gar <1063> enwpion <1799> kuriou <2962> etoimasai <2090> (5658) odouv <3598> autou <846>

1:77 tou <3588> dounai <1325> (5629) gnwsin <1108> swthriav <4991> tw <3588> law <2992> autou <846> en <1722> afesei <859> amartiwn <266> autwn <846>

1:78 dia <1223> splagcna <4698> eleouv <1656> yeou <2316> hmwn <2257> en <1722> oiv <3739> episkeqetai <1980> (5695) hmav <2248> anatolh <395> ex <1537> uqouv <5311>

1:79 epifanai <2014> (5658) toiv <3588> en <1722> skotei <4655> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> kayhmenoiv <2521> (5740) tou <3588> kateuyunai <2720> (5658) touv <3588> podav <4228> hmwn <2257> eiv <1519> odon <3598> eirhnhv <1515>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org