NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:1-4

1:1 epeidhper <1895> polloi <4183> epeceirhsan <2021> (5656) anataxasyai <392> (5664) dihghsin <1335> peri <4012> twn <3588> peplhroforhmenwn <4135> (5772) en <1722> hmin <2254> pragmatwn <4229>

1:2 kaywv <2531> paredosan <3860> (5627) hmin <2254> oi <3588> ap <575> archv <746> autoptai <845> kai <2532> uphretai <5257> genomenoi <1096> (5637) tou <3588> logou <3056>

1:3 edoxen <1380> (5656) kamoi <2504> parhkolouyhkoti <3877> (5761) anwyen <509> pasin <3956> akribwv <199> kayexhv <2517> soi <4671> graqai <1125> (5658) kratiste <2903> yeofile <2321>

1:4 ina <2443> epignwv <1921> (5632) peri <4012> wn <3739> kathchyhv <2727> (5681) logwn <3056> thn <3588> asfaleian <803>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org