NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:35-40

19:35 kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> epiriqantev <1977> (5660) autwn <846> ta <3588> imatia <2440> epi <1909> ton <3588> pwlon <4454> epebibasan <1913> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>

19:36 poreuomenou <4198> (5740) de <1161> autou <846> upestrwnnuon <5291> (5707) ta <3588> imatia <2440> eautwn <1438> en <1722> th <3588> odw <3598>

19:37 eggizontov <1448> (5723) de <1161> autou <846> hdh <2235> prov <4314> th <3588> katabasei <2600> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> hrxanto <756> (5662) apan <537> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> mayhtwn <3101> cairontev <5463> (5723) ainein <134> (5721) ton <3588> yeon <2316> fwnh <5456> megalh <3173> peri <4012> paswn <3956> wn <3739> eidon <1492> (5627) dunamewn <1411>

19:38 legontev <3004> (5723) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) o <3588> basileuv <935> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> en <1722> ouranw <3772> eirhnh <1515> kai <2532> doxa <1391> en <1722> uqistoiv <5310>

19:39 kai <2532> tinev <5100> twn <3588> farisaiwn <5330> apo <575> tou <3588> oclou <3793> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> didaskale <1320> epitimhson <2008> (5657) toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675>

19:40 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> outoi <3778> siwphsousin <4623> (5692) oi <3588> liyoi <3037> kraxousin <2896> (5692)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org