NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 19:12-27

19:12 eipen <2036> (5627) oun <3767> anyrwpov <444> tiv <5100> eugenhv <2104> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> cwran <5561> makran <3117> labein <2983> (5629) eautw <1438> basileian <932> kai <2532> upostreqai <5290> (5658)

19:13 kalesav <2564> (5660) de <1161> deka <1176> doulouv <1401> eautou <1438> edwken <1325> (5656) autoiv <846> deka <1176> mnav <3414> kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> pragmateusasyai <4231> (5664) en <1722> w <3739> ercomai <2064> (5736)

19:14 oi <3588> de <1161> politai <4177> autou <846> emisoun <3404> (5707) auton <846> kai <2532> apesteilan <649> (5656) presbeian <4242> opisw <3694> autou <846> legontev <3004> (5723) ou <3756> yelomen <2309> (5719) touton <5126> basileusai <936> (5658) ef <1909> hmav <2248>

19:15 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> epanelyein <1880> (5629) auton <846> labonta <2983> (5631) thn <3588> basileian <932> kai <2532> eipen <2036> (5627) fwnhyhnai <5455> (5683) autw <846> touv <3588> doulouv <1401> toutouv <5128> oiv <3739> dedwkei <1325> (5715) to <3588> argurion <694> ina <2443> gnoi <1097> (5632) ti <5101> diepragmateusanto <1281> (5662)

19:16 paregeneto <3854> (5633) de <1161> o <3588> prwtov <4413> legwn <3004> (5723) kurie <2962> h <3588> mna <3414> sou <4675> deka <1176> proshrgasato <4333> (5668) mnav <3414>

19:17 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> euge <2095> agaye <18> doule <1401> oti <3754> en <1722> elacistw <1646> pistov <4103> egenou <1096> (5633) isyi <1510> (5749) exousian <1849> ecwn <2192> (5723) epanw <1883> deka <1176> polewn <4172>

19:18 kai <2532> hlyen <2064> (5627) o <3588> deuterov <1208> legwn <3004> (5723) h <3588> mna <3414> sou <4675> kurie <2962> epoihsen <4160> (5656) pente <4002> mnav <3414>

19:19 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> toutw <5129> kai <2532> su <4771> epanw <1883> ginou <1096> (5737) pente <4002> polewn <4172>

19:20 kai <2532> o <3588> eterov <2087> hlyen <2064> (5627) legwn <3004> (5723) kurie <2962> idou <2400> (5628) h <3588> mna <3414> sou <4675> hn <3739> eicon <2192> (5707) apokeimenhn <606> (5740) en <1722> soudariw <4676>

19:21 efoboumhn <5399> (5711) gar <1063> se <4571> oti <3754> anyrwpov <444> austhrov <840> ei <1510> (5748) aireiv <142> (5719) o <3739> ouk <3756> eyhkav <5087> (5656) kai <2532> yerizeiv <2325> (5719) o <3739> ouk <3756> espeirav <4687> (5656)

19:22 legei <3004> (5719) autw <846> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> sou <4675> krinw <2919> (5692) se <4571> ponhre <4190> doule <1401> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> egw <1473> anyrwpov <444> austhrov <840> eimi <1510> (5748) airwn <142> (5723) o <3739> ouk <3756> eyhka <5087> (5656) kai <2532> yerizwn <2325> (5723) o <3739> ouk <3756> espeira <4687> (5656)

19:23 kai <2532> dia <1223> ti <5101> ouk <3756> edwkav <1325> (5656) mou <3450> to <3588> argurion <694> epi <1909> trapezan <5132> kagw <2504> elywn <2064> (5631) sun <4862> tokw <5110> an <302> auto <846> epraxa <4238> (5656)

19:24 kai <2532> toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) eipen <2036> (5627) arate <142> (5657) ap <575> autou <846> thn <3588> mnan <3414> kai <2532> dote <1325> (5628) tw <3588> tav <3588> deka <1176> mnav <3414> econti <2192> (5723)

19:25 kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> kurie <2962> ecei <2192> (5719) deka <1176> mnav <3414>

19:26 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> panti <3956> tw <3588> econti <2192> (5723) doyhsetai <1325> (5701) apo <575> de <1161> tou <3588> mh <3361> econtov <2192> (5723) kai <2532> o <3739> ecei <2192> (5719) aryhsetai <142> (5701)

19:27 plhn <4133> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <3450> toutouv <5128> touv <3588> mh <3361> yelhsantav <2309> (5660) me <3165> basileusai <936> (5658) ep <1909> autouv <846> agagete <71> (5628) wde <5602> kai <2532> katasfaxate <2695> (5657) autouv <846> emprosyen <1715> mou <3450>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org