NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 18:35-43

18:35 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> eggizein <1448> (5721) auton <846> eiv <1519> iericw <2410> tuflov <5185> tiv <5100> ekayhto <2521> (5711) para <3844> thn <3588> odon <3598> epaitwn <1871> (5723)

18:36 akousav <191> (5660) de <1161> oclou <3793> diaporeuomenou <1279> (5740) epunyaneto <4441> (5711) ti <5101> eih <1510> (5751) touto <5124>

18:37 aphggeilan <518> (5656) de <1161> autw <846> oti <3754> ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> parercetai <3928> (5736)

18:38 kai <2532> ebohsen <994> (5656) legwn <3004> (5723) ihsou <2424> uie <5207> dauid <1138> elehson <1653> (5657) me <3165>

18:39 kai <2532> oi <3588> proagontev <4254> (5723) epetimwn <2008> (5707) autw <846> ina <2443> sighsh <4601> (5661) autov <846> de <1161> pollw <4183> mallon <3123> ekrazen <2896> (5707) uie <5207> dauid <1138> elehson <1653> (5657) me <3165>

18:40 stayeiv <2476> (5685) de <1161> ihsouv <2424> ekeleusen <2753> (5656) auton <846> acyhnai <71> (5683) prov <4314> auton <846> eggisantov <1448> (5660) de <1161> autou <846> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846>

18:41 ti <5101> soi <4671> yeleiv <2309> (5719) poihsw <4160> (5661) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) kurie <2962> ina <2443> anableqw <308> (5661)

18:42 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> anableqon <308> (5657) h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571>

18:43 kai <2532> paracrhma <3916> anebleqen <308> (5656) kai <2532> hkolouyei <190> (5707) autw <846> doxazwn <1392> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> idwn <1492> (5631) edwken <1325> (5656) ainon <136> tw <3588> yew <2316>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org