NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 18:15-17

18:15 proseferon <4374> (5707) de <1161> autw <846> kai <2532> ta <3588> brefh <1025> ina <2443> autwn <846> apthtai <680> (5735) idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> epetimwn <2008> (5707) autoiv <846>

18:16 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> prosekalesato <4341> (5662) [auta] <846> legwn <3004> (5723) afete <863> (5628) ta <3588> paidia <3813> ercesyai <2064> (5738) prov <4314> me <3165> kai <2532> mh <3361> kwluete <2967> (5720) auta <846> twn <3588> gar <1063> toioutwn <5108> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

18:17 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ov <3739> an <302> mh <3361> dexhtai <1209> (5667) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> paidion <3813> ou <3756> mh <3361> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> authn <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org