NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 18:1-14

18:1 elegen <3004> (5707) de <1161> parabolhn <3850> autoiv <846> prov <4314> to <3588> dein <1163> (5903) pantote <3842> proseucesyai <4336> (5738) autouv <846> kai <2532> mh <3361> egkakein <1573> (5721)

18:2 legwn <3004> (5723) krithv <2923> tiv <5100> hn <1510> (5713) en <1722> tini <5100> polei <4172> ton <3588> yeon <2316> mh <3361> foboumenov <5399> (5740) kai <2532> anyrwpon <444> mh <3361> entrepomenov <1788> (5746)

18:3 chra <5503> de <1161> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565> kai <2532> hrceto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> legousa <3004> (5723) ekdikhson <1556> (5657) me <3165> apo <575> tou <3588> antidikou <476> mou <3450>

18:4 kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) epi <1909> cronon <5550> meta <3326> tauta <5023> de <1161> eipen <2036> (5627) en <1722> eautw <1438> ei <1487> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> ou <3756> foboumai <5399> (5736) oude <3761> anyrwpon <444> entrepomai <1788> (5743)

18:5 dia <1223> ge <1065> to <3588> parecein <3930> (5721) moi <3427> kopon <2873> thn <3588> chran <5503> tauthn <3778> ekdikhsw <1556> (5692) authn <846> ina <2443> mh <3361> eiv <1519> telov <5056> ercomenh <2064> (5740) upwpiazh <5299> (5725) me <3165>

18:6 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> akousate <191> (5657) ti <5101> o <3588> krithv <2923> thv <3588> adikiav <93> legei <3004> (5719)

18:7 o <3588> de <1161> yeov <2316> ou <3756> mh <3361> poihsh <4160> (5661) thn <3588> ekdikhsin <1557> twn <3588> eklektwn <1588> autou <846> twn <3588> bowntwn <994> (5723) autw <846> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> kai <2532> makroyumei <3114> (5719) ep <1909> autoiv <846>

18:8 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> poihsei <4160> (5692) thn <3588> ekdikhsin <1557> autwn <846> en <1722> tacei <5034> plhn <4133> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> elywn <2064> (5631) ara <687> eurhsei <2147> (5692) thn <3588> pistin <4102> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

18:9 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> prov <4314> tinav <5100> touv <3588> pepoiyotav <3982> (5756) ef <1909> eautoiv <1438> oti <3754> eisin <1510> (5748) dikaioi <1342> kai <2532> exouyenountav <1848> (5723) touv <3588> loipouv <3062> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778>

18:10 anyrwpoi <444> duo <1417> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> proseuxasyai <4336> (5664) eiv <1520> farisaiov <5330> kai <2532> o <3588> eterov <2087> telwnhv <5057>

18:11 o <3588> farisaiov <5330> stayeiv <2476> (5685) tauta <5023> prov <4314> eauton <1438> proshuceto <4336> (5711) o <3588> yeov <2316> eucaristw <2168> (5719) soi <4671> oti <3754> ouk <3756> eimi <1510> (5748) wsper <5618> oi <3588> loipoi <3062> twn <3588> anyrwpwn <444> arpagev <727> adikoi <94> moicoi <3432> h <2228> kai <2532> wv <5613> outov <3778> o <3588> telwnhv <5057>

18:12 nhsteuw <3522> (5719) div <1364> tou <3588> sabbatou <4521> apodekateuw <586> (5719) panta <3956> osa <3745> ktwmai <2932> (5736)

18:13 o <3588> de <1161> telwnhv <5057> makroyen <3113> estwv <2476> (5761) ouk <3756> hyelen <2309> (5707) oude <3761> touv <3588> ofyalmouv <3788> eparai <1869> (5658) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> all <235> etupten <5180> (5707) to <3588> sthyov <4738> eautou <1438> legwn <3004> (5723) o <3588> yeov <2316> ilasyhti <2433> (5682) moi <3427> tw <3588> amartwlw <268>

18:14 legw <3004> (5719) umin <5213> katebh <2597> (5627) outov <3778> dedikaiwmenov <1344> (5772) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> par <3844> ekeinon <1565> oti <3754> pav <3956> o <3588> uqwn <5312> (5723) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) o <3588> de <1161> tapeinwn <5013> (5723) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org