NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 17:22-37

17:22 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> eleusontai <2064> (5695) hmerai <2250> ote <3753> epiyumhsete <1937> (5692) mian <1520> twn <3588> hmerwn <2250> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> idein <1492> (5629) kai <2532> ouk <3756> oqesye <3700> (5695)

17:23 kai <2532> erousin <2046> (5692) umin <5213> idou <2400> (5628) ekei <1563> h <2228> idou <2400> (5628) wde <5602> mh <3361> [apelyhte <565> (5632) mhde] <3366> diwxhte <1377> (5661)

17:24 wsper <5618> gar <1063> h <3588> astraph <796> astraptousa <797> (5723) ek <1537> thv <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> eiv <1519> thn <3588> up <5259> ouranon <3772> lampei <2989> (5719) outwv <3779> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

17:25 prwton <4412> de <1161> dei <1163> (5904) auton <846> polla <4183> payein <3958> (5629) kai <2532> apodokimasyhnai <593> (5683) apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>

17:26 kai <2532> kaywv <2531> egeneto <1096> (5633) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> nwe <3575> outwv <3779> estai <1510> (5704) kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

17:27 hsyion <2068> (5707) epinon <4095> (5707) egamoun <1060> (5707) egamizonto <1061> (5712) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> eishlyen <1525> (5627) nwe <3575> eiv <1519> thn <3588> kibwton <2787> kai <2532> hlyen <2064> (5627) o <3588> kataklusmov <2627> kai <2532> apwlesen <622> (5656) pantav <3956>

17:28 omoiwv <3668> kaywv <2531> egeneto <1096> (5633) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> lwt <3091> hsyion <2068> (5707) epinon <4095> (5707) hgorazon <59> (5707) epwloun <4453> (5707) efuteuon <5452> (5707) wkodomoun <3618> (5707)

17:29 h <3739> de <1161> hmera <2250> exhlyen <1831> (5627) lwt <3091> apo <575> sodomwn <4670> ebrexen <1026> (5656) pur <4442> kai <2532> yeion <2303> ap <575> ouranou <3772> kai <2532> apwlesen <622> (5656) pantav <3956>

17:30 kata <2596> ta <3588> auta <846> estai <1510> (5704) h <3739> hmera <2250> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> apokaluptetai <601> (5743)

17:31 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> ov <3739> estai <1510> (5704) epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> en <1722> th <3588> oikia <3614> mh <3361> katabatw <2597> (5628) arai <142> (5658) auta <846> kai <2532> o <3588> en <1722> agrw <68> omoiwv <3668> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694>

17:32 mnhmoneuete <3421> (5720) thv <3588> gunaikov <1135> lwt <3091>

17:33 ov <3739> ean <1437> zhthsh <2212> (5661) thn <3588> quchn <5590> autou <846> peripoihsasyai <4046> (5670) apolesei <622> (5692) authn <846> ov <3739> d <1161> an <302> apolesei <622> (5692) zwogonhsei <2225> (5692) authn <846>

17:34 legw <3004> (5719) umin <5213> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> esontai <1510> (5704) duo <1417> epi <1909> klinhv <2825> [miav] <1520> o <3588> eiv <1520> paralhmfyhsetai <3880> (5701) kai <2532> o <3588> eterov <2087> afeyhsetai <863> (5701)

17:35 esontai <1510> (5704) duo <1417> alhyousai <229> (5723) epi <1909> to <3588> auto <846> h <3588> mia <1520> paralhmfyhsetai <3880> (5701) h <3588> de <1161> etera <2087> afeyhsetai <863> (5701)

17:36

17:37 kai <2532> apokriyentev <611> (5679) legousin <3004> (5719) autw <846> pou <4226> kurie <2962> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> opou <3699> to <3588> swma <4983> ekei <1563> kai <2532> oi <3588> aetoi <105> episunacyhsontai <1996> (5701)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org