NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 17:21

17:21 oude <3761> erousin <2046> (5692) idou <2400> (5628) wde <5602> h <2228> ekei <1563> idou <2400> (5628) gar <1063> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> entov <1787> umwn <5216> estin <1510> (5748)

Luke 18:16

18:16 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> prosekalesato <4341> (5662) [auta] <846> legwn <3004> (5723) afete <863> (5628) ta <3588> paidia <3813> ercesyai <2064> (5738) prov <4314> me <3165> kai <2532> mh <3361> kwluete <2967> (5720) auta <846> twn <3588> gar <1063> toioutwn <5108> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org