NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:25-32

15:25 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> uiov <5207> autou <846> o <3588> presbuterov <4245> en <1722> agrw <68> kai <2532> wv <5613> ercomenov <2064> (5740) hggisen <1448> (5656) th <3588> oikia <3614> hkousen <191> (5656) sumfwniav <4858> kai <2532> corwn <5525>

15:26 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ena <1520> twn <3588> paidwn <3816> epunyaneto <4441> (5711) ti <5101> an <302> eih <1510> (5751) tauta <5023>

15:27 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> hkei <2240> (5719) kai <2532> eyusen <2380> (5656) o <3588> pathr <3962> sou <4675> ton <3588> moscon <3448> ton <3588> siteuton <4618> oti <3754> ugiainonta <5198> (5723) auton <846> apelaben <618> (5627)

15:28 wrgisyh <3710> (5681) de <1161> kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) eiselyein <1525> (5629) o <3588> de <1161> pathr <3962> autou <846> exelywn <1831> (5631) parekalei <3870> (5707) auton <846>

15:29 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) tw <3588> patri <3962> autou <846> idou <2400> (5628) tosauta <5118> eth <2094> douleuw <1398> (5719) soi <4671> kai <2532> oudepote <3763> entolhn <1785> sou <4675> parhlyon <3928> (5627) kai <2532> emoi <1698> oudepote <3763> edwkav <1325> (5656) erifon <2056> ina <2443> meta <3326> twn <3588> filwn <5384> mou <3450> eufranyw <2165> (5686)

15:30 ote <3753> de <1161> o <3588> uiov <5207> sou <4675> outov <3778> o <3588> katafagwn <2719> (5631) sou <4675> ton <3588> bion <979> meta <3326> pornwn <4204> hlyen <2064> (5627) eyusav <2380> (5656) autw <846> ton <3588> siteuton <4618> moscon <3448>

15:31 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> teknon <5043> su <4771> pantote <3842> met <3326> emou <1700> ei <1510> (5748) kai <2532> panta <3956> ta <3588> ema <1699> sa <4674> estin <1510> (5748)

15:32 eufranyhnai <2165> (5683) de <1161> kai <2532> carhnai <5463> (5646) edei <1163> (5900) oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> outov <3778> nekrov <3498> hn <1510> (5713) kai <2532> ezhsen <2198> (5656) kai <2532> apolwlwv <622> (5756) kai <2532> eureyh <2147> (5681)



TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org