NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:23

15:23 kai <2532> ferete <5342> (5720) ton <3588> moscon <3448> ton <3588> siteuton <4618> yusate <2380> (5657) kai <2532> fagontev <5315> (5631) eufranywmen <2165> (5686)

Luke 15:14

15:14 dapanhsantov <1159> (5660) de <1161> autou <846> panta <3956> egeneto <1096> (5633) limov <3042> iscura <2478> kata <2596> thn <3588> cwran <5561> ekeinhn <1565> kai <2532> autov <846> hrxato <756> (5662) ustereisyai <5302> (5745)

Luke 15:29

15:29 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) tw <3588> patri <3962> autou <846> idou <2400> (5628) tosauta <5118> eth <2094> douleuw <1398> (5719) soi <4671> kai <2532> oudepote <3763> entolhn <1785> sou <4675> parhlyon <3928> (5627) kai <2532> emoi <1698> oudepote <3763> edwkav <1325> (5656) erifon <2056> ina <2443> meta <3326> twn <3588> filwn <5384> mou <3450> eufranyw <2165> (5686)

Luke 15:32

15:32 eufranyhnai <2165> (5683) de <1161> kai <2532> carhnai <5463> (5646) edei <1163> (5900) oti <3754> o <3588> adelfov <80> sou <4675> outov <3778> nekrov <3498> hn <1510> (5713) kai <2532> ezhsen <2198> (5656) kai <2532> apolwlwv <622> (5756) kai <2532> eureyh <2147> (5681)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org