NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:25-33

14:25 suneporeuonto <4848> (5711) de <1161> autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> kai <2532> strafeiv <4762> (5651) eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846>

14:26 ei <1487> tiv <5100> ercetai <2064> (5736) prov <4314> me <3165> kai <2532> ou <3756> misei <3404> (5719) ton <3588> patera <3962> eautou <1438> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> thn <3588> gunaika <1135> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> tav <3588> adelfav <79> eti <2089> te <5037> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> eautou <1438> ou <3756> dunatai <1410> (5736) einai <1510> (5750) mou <3450> mayhthv <3101>

14:27 ostiv <3748> ou <3756> bastazei <941> (5719) ton <3588> stauron <4716> eautou <1438> kai <2532> ercetai <2064> (5736) opisw <3694> mou <3450> ou <3756> dunatai <1410> (5736) einai <1510> (5750) mou <3450> mayhthv <3101>

14:28 tiv <5101> gar <1063> ex <1537> umwn <5216> yelwn <2309> (5723) purgon <4444> oikodomhsai <3618> (5658) ouci <3780> prwton <4412> kayisav <2523> (5660) qhfizei <5585> (5719) thn <3588> dapanhn <1160> ei <1487> ecei <2192> (5719) eiv <1519> apartismon <535>

14:29 ina <2443> mhpote <3379> yentov <5087> (5631) autou <846> yemelion <2310> kai <2532> mh <3361> iscuontov <2480> (5723) ektelesai <1615> (5658) pantev <3956> oi <3588> yewrountev <2334> (5723) arxwntai <756> (5672) autw <846> empaizein <1702> (5721)

14:30 legontev <3004> (5723) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> hrxato <756> (5662) oikodomein <3618> (5721) kai <2532> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) ektelesai <1615> (5658)

14:31 h <2228> tiv <5101> basileuv <935> poreuomenov <4198> (5740) eterw <2087> basilei <935> sumbalein <4820> (5629) eiv <1519> polemon <4171> ouci <3780> kayisav <2523> (5660) prwton <4412> bouleusetai <1011> (5695) ei <1487> dunatov <1415> estin <1510> (5748) en <1722> deka <1176> ciliasin <5505> upanthsai <5221> (5658) tw <3588> meta <3326> eikosi <1501> ciliadwn <5505> ercomenw <2064> (5740) ep <1909> auton <846>

14:32 ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> eti <2089> autou <846> porrw <4206> ontov <1510> (5752) presbeian <4242> aposteilav <649> (5660) erwta <2065> (5719) prov <4314> eirhnhn <1515>

14:33 outwv <3779> oun <3767> pav <3956> ex <1537> umwn <5216> ov <3739> ouk <3756> apotassetai <657> (5731) pasin <3956> toiv <3588> eautou <1438> uparcousin <5224> (5723) ou <3756> dunatai <1410> (5736) einai <1510> (5750) mou <3450> mayhthv <3101>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org