NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:16-24

14:16 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> anyrwpov <444> tiv <5100> epoiei <4160> (5707) deipnon <1173> mega <3173> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) pollouv <4183>

14:17 kai <2532> apesteilen <649> (5656) ton <3588> doulon <1401> autou <846> th <3588> wra <5610> tou <3588> deipnou <1173> eipein <2036> (5629) toiv <3588> keklhmenoiv <2564> (5772) ercesye <2064> (5737) oti <3754> hdh <2235> etoima <2092> estin <1510> (5748)

14:18 kai <2532> hrxanto <756> (5662) apo <575> miav <1520> pantev <3956> paraiteisyai <3868> (5738) o <3588> prwtov <4413> eipen <2036> (5627) autw <846> agron <68> hgorasa <59> (5656) kai <2532> ecw <2192> (5719) anagkhn <318> exelywn <1831> (5631) idein <1492> (5629) auton <846> erwtw <2065> (5719) se <4571> ece <2192> (5720) me <3165> parhthmenon <3868> (5772)

14:19 kai <2532> eterov <2087> eipen <2036> (5627) zeugh <2201> bown <1016> hgorasa <59> (5656) pente <4002> kai <2532> poreuomai <4198> (5736) dokimasai <1381> (5658) auta <846> erwtw <2065> (5719) se <4571> ece <2192> (5720) me <3165> parhthmenon <3868> (5772)

14:20 kai <2532> eterov <2087> eipen <2036> (5627) gunaika <1135> eghma <1060> (5656) kai <2532> dia <1223> touto <5124> ou <3756> dunamai <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

14:21 kai <2532> paragenomenov <3854> (5637) o <3588> doulov <1401> aphggeilen <518> (5656) tw <3588> kuriw <2962> autou <846> tauta <5023> tote <5119> orgisyeiv <3710> (5685) o <3588> oikodespothv <3617> eipen <2036> (5627) tw <3588> doulw <1401> autou <846> exelye <1831> (5628) tacewv <5030> eiv <1519> tav <3588> plateiav <4113> kai <2532> rumav <4505> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> touv <3588> ptwcouv <4434> kai <2532> anapeirouv <376> kai <2532> tuflouv <5185> kai <2532> cwlouv <5560> eisagage <1521> (5628) wde <5602>

14:22 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> doulov <1401> kurie <2962> gegonen <1096> (5754) o <3588> epetaxav <2004> (5656) kai <2532> eti <2089> topov <5117> estin <1510> (5748)

14:23 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> kuriov <2962> prov <4314> ton <3588> doulon <1401> exelye <1831> (5628) eiv <1519> tav <3588> odouv <3598> kai <2532> fragmouv <5418> kai <2532> anagkason <315> (5657) eiselyein <1525> (5629) ina <2443> gemisyh <1072> (5686) mou <3450> o <3588> oikov <3624>

14:24 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> twn <3588> andrwn <435> ekeinwn <1565> twn <3588> keklhmenwn <2564> (5772) geusetai <1089> (5695) mou <3450> tou <3588> deipnou <1173>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org