NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 13:33

13:33 plhn <4133> dei <1163> (5904) me <3165> shmeron <4594> kai <2532> aurion <839> kai <2532> th <3588> ecomenh <2192> (5746) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> ouk <3756> endecetai <1735> (5736) profhthn <4396> apolesyai <622> (5641) exw <1854> ierousalhm <2419>

Luke 24:19

24:19 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poia <4169> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> ta <3588> peri <4012> ihsou <2424> tou <3588> nazarhnou <3479> ov <3739> egeneto <1096> (5633) anhr <435> profhthv <4396> dunatov <1415> en <1722> ergw <2041> kai <2532> logw <3056> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> pantov <3956> tou <3588> laou <2992>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org