NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 12:35-40

12:35 estwsan <1510> (5749) umwn <5216> ai <3588> osfuev <3751> periezwsmenai <4024> (5772) kai <2532> oi <3588> lucnoi <3088> kaiomenoi <2545> (5746)

12:36 kai <2532> umeiv <5210> omoioi <3664> anyrwpoiv <444> prosdecomenoiv <4327> (5740) ton <3588> kurion <2962> eautwn <1438> pote <4219> analush <360> (5661) ek <1537> twn <3588> gamwn <1062> ina <2443> elyontov <2064> (5631) kai <2532> krousantov <2925> (5660) euyewv <2112> anoixwsin <455> (5661) autw <846>

12:37 makarioi <3107> oi <3588> douloi <1401> ekeinoi <1565> ouv <3739> elywn <2064> (5631) o <3588> kuriov <2962> eurhsei <2147> (5692) grhgorountav <1127> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> perizwsetai <4024> (5698) kai <2532> anaklinei <347> (5692) autouv <846> kai <2532> parelywn <3928> (5631) diakonhsei <1247> (5692) autoiv <846>

12:38 kan <2579> en <1722> th <3588> deutera <1208> kan <2579> en <1722> th <3588> trith <5154> fulakh <5438> elyh <2064> (5632) kai <2532> eurh <2147> (5632) outwv <3779> makarioi <3107> eisin <1510> (5748) ekeinoi <1565>

12:39 touto <5124> de <1161> ginwskete <1097> (5720) oti <3754> ei <1487> hdei <1492> (5715) o <3588> oikodespothv <3617> poia <4169> wra <5610> o <3588> klepthv <2812> ercetai <2064> (5736) egrhgorhsen <1127> (5656) an <302> kai <2532> ouk <3756> afhken <863> (5656) diorucyhnai <1358> (5683) ton <3588> oikon <3624> autou <846>

12:40 kai <2532> umeiv <5210> ginesye <1096> (5737) etoimoi <2092> oti <3754> h <3739> wra <5610> ou <3756> dokeite <1380> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercetai <2064> (5736)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org