NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 12:16-20

12:16 eipen <2036> (5627) de <1161> parabolhn <3850> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> (5723) anyrwpou <444> tinov <5100> plousiou <4145> euforhsen <2164> (5656) h <3588> cwra <5561>

12:17 kai <2532> dielogizeto <1260> (5711) en <1722> eautw <1438> legwn <3004> (5723) ti <5101> poihsw <4160> (5661) oti <3754> ouk <3756> ecw <2192> (5719) pou <4226> sunaxw <4863> (5692) touv <3588> karpouv <2590> mou <3450>

12:18 kai <2532> eipen <2036> (5627) touto <5124> poihsw <4160> (5692) kayelw <2507> (5692) mou <3450> tav <3588> apoyhkav <596> kai <2532> meizonav <3173> oikodomhsw <3618> (5692) kai <2532> sunaxw <4863> (5692) ekei <1563> panta <3956> ton <3588> siton <4621> kai <2532> ta <3588> agaya <18> mou <3450>

12:19 kai <2532> erw <2046> (5692) th <3588> quch <5590> mou <3450> quch <5590> eceiv <2192> (5719) polla <4183> agaya <18> [keimena <2749> (5740) eiv <1519> eth <2094> polla <4183> anapauou <373> (5732) fage <5315> (5628) pie] <4095> (5628) eufrainou <2165> (5744)

12:20 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> yeov <2316> afrwn <878> tauth <3778> th <3588> nukti <3571> thn <3588> quchn <5590> sou <4675> aitousin <154> (5719) apo <575> sou <4675> a <3739> de <1161> htoimasav <2090> (5656) tini <5101> estai <1510> (5704)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org