NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:16

11:16 eteroi <2087> de <1161> peirazontev <3985> (5723) shmeion <4592> ex <1537> ouranou <3772> ezhtoun <2212> (5707) par <3844> autou <846>

Luke 23:8

23:8 o <3588> de <1161> hrwdhv <2264> idwn <1492> (5631) ton <3588> ihsoun <2424> ecarh <5463> (5644) lian <3029> hn <1510> (5713) gar <1063> ex <1537> ikanwn <2425> cronwn <5550> yelwn <2309> (5723) idein <1492> (5629) auton <846> dia <1223> to <3588> akouein <191> (5721) peri <4012> autou <846> kai <2532> hlpizen <1679> (5707) ti <5100> shmeion <4592> idein <1492> (5629) up <5259> autou <846> ginomenon <1096> (5740)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org