NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:15-26

11:15 tinev <5100> de <1161> ex <1537> autwn <846> eipon <2036> (5627) en <1722> beelzeboul <954> tw <3588> arconti <758> twn <3588> daimoniwn <1140> ekballei <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140>

11:16 eteroi <2087> de <1161> peirazontev <3985> (5723) shmeion <4592> ex <1537> ouranou <3772> ezhtoun <2212> (5707) par <3844> autou <846>

11:17 autov <846> de <1161> eidwv <1492> (5761) autwn <846> ta <3588> dianohmata <1270> eipen <2036> (5627) autoiv <846> pasa <3956> basileia <932> ef <1909> eauthn <1438> diamerisyeisa <1266> (5685) erhmoutai <2049> (5743) kai <2532> oikov <3624> epi <1909> oikon <3624> piptei <4098> (5719)

11:18 ei <1487> de <1161> kai <2532> o <3588> satanav <4567> ef <1909> eauton <1438> diemerisyh <1266> (5681) pwv <4459> stayhsetai <2476> (5701) h <3588> basileia <932> autou <846> oti <3754> legete <3004> (5719) en <1722> beelzeboul <954> ekballein <1544> (5721) me <3165> ta <3588> daimonia <1140>

11:19 ei <1487> de <1161> egw <1473> en <1722> beelzeboul <954> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> oi <3588> uioi <5207> umwn <5216> en <1722> tini <5101> ekballousin <1544> (5719) dia <1223> touto <5124> autoi <846> umwn <5216> kritai <2923> esontai <1510> (5704)

11:20 ei <1487> de <1161> en <1722> daktulw <1147> yeou <2316> [egw] <1473> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> ara <686> efyasen <5348> (5656) ef <1909> umav <5209> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

11:21 otan <3752> o <3588> iscurov <2478> kaywplismenov <2528> (5772) fulassh <5442> (5725) thn <3588> eautou <1438> aulhn <833> en <1722> eirhnh <1515> estin <1510> (5748) ta <3588> uparconta <5224> (5723) autou <846>

11:22 epan <1875> de <1161> iscuroterov <2478> autou <846> epelywn <1904> (5631) nikhsh <3528> (5661) auton <846> thn <3588> panoplian <3833> autou <846> airei <142> (5719) ef <1909> h <3739> epepoiyei <3982> (5714) kai <2532> ta <3588> skula <4661> autou <846> diadidwsin <1239> (5719)

11:23 o <3588> mh <3361> wn <1510> (5752) met <3326> emou <1700> kat <2596> emou <1700> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> mh <3361> sunagwn <4863> (5723) met <3326> emou <1700> skorpizei <4650> (5719)

11:24 otan <3752> to <3588> akayarton <169> pneuma <4151> exelyh <1831> (5632) apo <575> tou <3588> anyrwpou <444> diercetai <1330> (5736) di <1223> anudrwn <504> topwn <5117> zhtoun <2212> (5723) anapausin <372> kai <2532> mh <3361> euriskon <2147> (5723) [tote] <5119> legei <3004> (5719) upostreqw <5290> (5692) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> mou <3450> oyen <3606> exhlyon <1831> (5627)

11:25 kai <2532> elyon <2064> (5631) euriskei <2147> (5719) [scolazonta] <4980> (5723) sesarwmenon <4563> (5772) kai <2532> kekosmhmenon <2885> (5772)

11:26 tote <5119> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> paralambanei <3880> (5719) etera <2087> pneumata <4151> ponhrotera <4190> eautou <1438> epta <2033> kai <2532> eiselyonta <1525> (5631) katoikei <2730> (5719) ekei <1563> kai <2532> ginetai <1096> (5736) ta <3588> escata <2078> tou <3588> anyrwpou <444> ekeinou <1565> ceirona <5501> twn <3588> prwtwn <4413>

Luke 11:29-32

11:29 twn <3588> de <1161> oclwn <3793> epayroizomenwn <1865> (5746) hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) h <3588> genea <1074> auth <3778> genea <1074> ponhra <4190> estin <1510> (5748) shmeion <4592> zhtei <2212> (5719) kai <2532> shmeion <4592> ou <3756> doyhsetai <1325> (5701) auth <846> ei <1487> mh <3361> to <3588> shmeion <4592> iwna <2495>

11:30 kaywv <2531> gar <1063> egeneto <1096> (5633) [o] <3588> iwnav <2495> toiv <3588> nineuitaiv <3536> shmeion <4592> outwv <3779> estai <1510> (5704) kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> th <3588> genea <1074> tauth <3778>

11:31 basilissa <938> notou <3558> egeryhsetai <1453> (5701) en <1722> th <3588> krisei <2920> meta <3326> twn <3588> andrwn <435> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> katakrinei <2632> (5692) autouv <846> oti <3754> hlyen <2064> (5627) ek <1537> twn <3588> peratwn <4009> thv <3588> ghv <1093> akousai <191> (5658) thn <3588> sofian <4678> solomwnov <4672> kai <2532> idou <2400> (5628) pleion <4119> solomwnov <4672> wde <5602>

11:32 andrev <435> nineuitai <3536> anasthsontai <450> (5698) en <1722> th <3588> krisei <2920> meta <3326> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778> kai <2532> katakrinousin <2632> (5692) authn <846> oti <3754> metenohsan <3340> (5656) eiv <1519> to <3588> khrugma <2782> iwna <2495> kai <2532> idou <2400> (5628) pleion <4119> iwna <2495> wde <5602>

Luke 12:54-56

12:54 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> toiv <3588> ocloiv <3793> otan <3752> idhte <1492> (5632) nefelhn <3507> anatellousan <393> (5723) epi <1909> dusmwn <1424> euyewv <2112> legete <3004> (5719) oti <3754> ombrov <3655> ercetai <2064> (5736) kai <2532> ginetai <1096> (5736) outwv <3779>

12:55 kai <2532> otan <3752> noton <3558> pneonta <4154> (5723) legete <3004> (5719) oti <3754> kauswn <2742> estai <1510> (5704) kai <2532> ginetai <1096> (5736)

12:56 upokritai <5273> to <3588> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> tou <3588> ouranou <3772> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721) ton <3588> kairon <2540> de <1161> touton <5126> pwv <4459> ouk <3756> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org