NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:38-41

10:38 en <1722> de <1161> tw <3588> poreuesyai <4198> (5738) autouv <846> autov <846> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> kwmhn <2968> tina <5100> gunh <1135> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> marya <3136> upedexato <5264> (5662) auton <846> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614>

10:39 kai <2532> thde <3592> hn <1510> (5713) adelfh <79> kaloumenh <2564> (5746) mariam <3137> [h] <3739> kai <2532> parakayesyeisa <3869> (5679) prov <4314> touv <3588> podav <4228> tou <3588> kuriou <2962> hkouen <191> (5707) ton <3588> logon <3056> autou <846>

10:40 h <3588> de <1161> marya <3136> periespato <4049> (5712) peri <4012> pollhn <4183> diakonian <1248> epistasa <2186> (5631) de <1161> eipen <2036> (5627) kurie <2962> ou <3756> melei <3199> (5904) soi <4671> oti <3754> h <3588> adelfh <79> mou <3450> monhn <3441> me <3165> kateleipen <2641> (5707) diakonein <1247> (5721) eipon <3004> (5628) oun <3767> auth <846> ina <2443> moi <3427> sunantilabhtai <4878> (5638)

10:41 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> o <3588> kuriov <2962> marya <3136> marya <3136> merimnav <3309> (5719) kai <2532> yorubazh <5182> (5743) peri <4012> polla <4183>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org