NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:17-24

10:17 upestreqan <5290> (5656) de <1161> oi <3588> ebdomhkonta <1440> [duo] <1417> meta <3326> carav <5479> legontev <3004> (5723) kurie <2962> kai <2532> ta <3588> daimonia <1140> upotassetai <5293> (5743) hmin <2254> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675>

10:18 eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> eyewroun <2334> (5707) ton <3588> satanan <4567> wv <5613> astraphn <796> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> pesonta <4098> (5631)

10:19 idou <2400> (5628) dedwka <1325> (5758) umin <5213> thn <3588> exousian <1849> tou <3588> patein <3961> (5721) epanw <1883> ofewn <3789> kai <2532> skorpiwn <4651> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> tou <3588> ecyrou <2190> kai <2532> ouden <3762> umav <5209> ou <3756> mh <3361> adikhsei <91> (5692)

10:20 plhn <4133> en <1722> toutw <5129> mh <3361> cairete <5463> (5720) oti <3754> ta <3588> pneumata <4151> umin <5213> upotassetai <5293> (5743) cairete <5463> (5720) de <1161> oti <3754> ta <3588> onomata <3686> umwn <5216> eggegraptai <1449> (5769) en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

10:21 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> hgalliasato <21> (5662) tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> kai <2532> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> apekruqav <613> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516> nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>

10:22 panta <3956> moi <3427> paredoyh <3860> (5681) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> oudeiv <3762> ginwskei <1097> (5719) tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> pathr <3962> ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> kai <2532> w <3739> ean <1437> boulhtai <1014> (5741) o <3588> uiov <5207> apokaluqai <601> (5658)

10:23 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> kat <2596> idian <2398> eipen <2036> (5627) makarioi <3107> oi <3588> ofyalmoi <3788> oi <3588> blepontev <991> (5723) a <3739> blepete <991> (5719)

10:24 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> polloi <4183> profhtai <4396> kai <2532> basileiv <935> hyelhsan <2309> (5656) idein <1492> (5629) a <3739> umeiv <5210> blepete <991> (5719) kai <2532> ouk <3756> eidan <3708> (5627) kai <2532> akousai <191> (5658) a <3739> akouete <191> (5719) kai <2532> ouk <3756> hkousan <191> (5656)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org