NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Leviticus 18:22

18:22 <01931> awh <08441> hbewt <0802> hsa <04904> ybksm <07901> bkst <03808> al <02145> rkz <0854> taw (18:22)

Leviticus 20:13

20:13 <0> Mb <01818> Mhymd <04191> wtmwy <04191> twm <08147> Mhyns <06213> wve <08441> hbewt <0802> hsa <04904> ybksm <02145> rkz <0854> ta <07901> bksy <0834> rsa <0376> syaw (20:13)

Romans 1:26-27

1:26 dia <1223> touto <5124> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> payh <3806> atimiav <819> ai <3588> te <5037> gar <1063> yhleiai <2338> autwn <846> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> eiv <1519> thn <3588> para <3844> fusin <5449>

1:27 omoiwv <3668> te <5037> kai <2532> oi <3588> arsenev <730> afentev <863> (5631) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> thv <3588> yhleiav <2338> exekauyhsan <1572> (5681) en <1722> th <3588> orexei <3715> autwn <846> eiv <1519> allhlouv <240> arsenev <730> en <1722> arsesin <730> thn <3588> aschmosunhn <808> katergazomenoi <2716> (5740) kai <2532> thn <3588> antimisyian <489> hn <3739> edei <1163> (5900) thv <3588> planhv <4106> autwn <846> en <1722> eautoiv <1438> apolambanontev <618> (5723)

1 Corinthians 6:9-10

6:9 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> adikoi <94> yeou <2316> basileian <932> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692) mh <3361> planasye <4105> (5744) oute <3777> pornoi <4205> oute <3777> eidwlolatrai <1496> oute <3777> moicoi <3432> oute <3777> malakoi <3120> oute <3777> arsenokoitai <733>

6:10 oute <3777> kleptai <2812> oute <3777> pleonektai <4123> ou <3756> meyusoi <3183> ou <3756> loidoroi <3060> ouc <3756> arpagev <727> basileian <932> yeou <2316> klhronomhsousin <2816> (5692)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org