NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Jude 1:1-25

1:1 ioudav <2455> ihsou <2424> cristou <5547> doulov <1401> adelfov <80> de <1161> iakwbou <2385> toiv <3588> en <1722> yew <2316> patri <3962> hgaphmenoiv <25> (5772) kai <2532> ihsou <2424> cristw <5547> tethrhmenoiv <5083> (5772) klhtoiv <2822>

1:2 eleov <1656> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> kai <2532> agaph <26> plhyunyeih <4129> (5684)

1:3 agaphtoi <27> pasan <3956> spoudhn <4710> poioumenov <4160> (5734) grafein <1125> (5721) umin <5213> peri <4012> thv <3588> koinhv <2839> hmwn <2257> swthriav <4991> anagkhn <318> escon <2192> (5627) graqai <1125> (5658) umin <5213> parakalwn <3870> (5723) epagwnizesyai <1864> (5738) th <3588> apax <530> paradoyeish <3860> (5685) toiv <3588> agioiv <40> pistei <4102>

1:4 pareiseduhsan <3921> (5648) gar <1063> tinev <5100> anyrwpoi <444> oi <3588> palai <3819> progegrammenoi <4270> (5772) eiv <1519> touto <5124> to <3588> krima <2917> asebeiv <765> thn <3588> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> carita <5485> metatiyentev <3346> (5723) eiv <1519> aselgeian <766> kai <2532> ton <3588> monon <3441> despothn <1203> kai <2532> kurion <2962> hmwn <2257> ihsoun <2424> criston <5547> arnoumenoi <720> (5740)

1:5 upomnhsai <5279> (5658) de <1161> umav <5209> boulomai <1014> (5736) eidotav <1492> (5761) apax <530> panta <3956> oti <3754> kuriov <2962> laon <2992> ek <1537> ghv <1093> aiguptou <125> swsav <4982> (5660) to <3588> deuteron <1208> touv <3588> mh <3361> pisteusantav <4100> (5660) apwlesen <622> (5656)

1:6 aggelouv <32> te <5037> touv <3588> mh <3361> thrhsantav <5083> (5660) thn <3588> eautwn <1438> archn <746> alla <235> apolipontav <620> (5631) to <3588> idion <2398> oikhthrion <3613> eiv <1519> krisin <2920> megalhv <3173> hmerav <2250> desmoiv <1199> aidioiv <126> upo <5259> zofon <2217> tethrhken <5083> (5758)

1:7 wv <5613> sodoma <4670> kai <2532> gomorra <1116> kai <2532> ai <3588> peri <4012> autav <846> poleiv <4172> ton <3588> omoion <3664> tropon <5158> toutoiv <5125> ekporneusasai <1608> (5660) kai <2532> apelyousai <565> (5631) opisw <3694> sarkov <4561> eterav <2087> prokeintai <4295> (5736) deigma <1164> purov <4442> aiwniou <166> dikhn <1349> upecousai <5254> (5723)

1:8 omoiwv <3668> mentoi <3305> kai <2532> outoi <3778> enupniazomenoi <1797> (5740) sarka <4561> men <3303> miainousin <3392> (5719) kuriothta <2963> de <1161> ayetousin <114> (5719) doxav <1391> de <1161> blasfhmousin <987> (5719)

1:9 o <3588> de <1161> micahl <3413> o <3588> arcaggelov <743> ote <3753> tw <3588> diabolw <1228> diakrinomenov <1252> (5734) dielegeto <1256> (5711) peri <4012> tou <3588> mwusewv <3475> swmatov <4983> ouk <3756> etolmhsen <5111> (5656) krisin <2920> epenegkein <2018> (5629) blasfhmiav <988> alla <235> eipen <2036> (5627) epitimhsai <2008> (5659) soi <4671> kuriov <2962>

1:10 outoi <3778> de <1161> osa <3745> men <3303> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) blasfhmousin <987> (5719) osa <3745> de <1161> fusikwv <5447> wv <5613> ta <3588> aloga <249> zwa <2226> epistantai <1987> (5736) en <1722> toutoiv <5125> fyeirontai <5351> (5743)

1:11 ouai <3759> autoiv <846> oti <3754> th <3588> odw <3598> tou <3588> kain <2535> eporeuyhsan <4198> (5675) kai <2532> th <3588> planh <4106> tou <3588> balaam <903> misyou <3408> execuyhsan <1632> (5681) kai <2532> th <3588> antilogia <485> tou <3588> kore <2879> apwlonto <622> (5639)

1:12 outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> en <1722> taiv <3588> agapaiv <26> umwn <5216> spiladev <4694> suneuwcoumenoi <4910> (5740) afobwv <870> eautouv <1438> poimainontev <4165> (5723) nefelai <3507> anudroi <504> upo <5259> anemwn <417> paraferomenai <3911> (5746) dendra <1186> fyinopwrina <5352> akarpa <175> div <1364> apoyanonta <599> (5631) ekrizwyenta <1610> (5685)

1:13 kumata <2949> agria <66> yalasshv <2281> epafrizonta <1890> (5723) tav <3588> eautwn <1438> aiscunav <152> asterev <792> planhtai <4107> oiv <3739> o <3588> zofov <2217> tou <3588> skotouv <4655> eiv <1519> aiwna <165> tethrhtai <5083> (5769)

1:14 eprofhteusen <4395> (5656) de <1161> kai <2532> toutoiv <5125> ebdomov <1442> apo <575> adam <76> enwc <1802> legwn <3004> (5723) idou <2400> (5628) hlyen <2064> (5627) kuriov <2962> en <1722> agiaiv <40> muriasin <3461> autou <846>

1:15 poihsai <4160> (5658) krisin <2920> kata <2596> pantwn <3956> kai <2532> elegxai <1651> (5658) pantav <3956> touv <3588> asebeiv <765> peri <4012> pantwn <3956> twn <3588> ergwn <2041> asebeiav <763> autwn <846> wn <3739> hsebhsan <764> (5656) kai <2532> peri <4012> pantwn <3956> twn <3588> sklhrwn <4642> wn <3739> elalhsan <2980> (5656) kat <2596> autou <846> amartwloi <268> asebeiv <765>

1:16 outoi <3778> eisin <1510> (5748) goggustai <1113> memqimoiroi <3202> kata <2596> tav <3588> epiyumiav <1939> autwn <846> poreuomenoi <4198> (5740) kai <2532> to <3588> stoma <4750> autwn <846> lalei <2980> (5719) uperogka <5246> yaumazontev <2296> (5723) proswpa <4383> wfeleiav <5622> carin <5484>

1:17 umeiv <5210> de <1161> agaphtoi <27> mnhsyhte <3415> (5682) twn <3588> rhmatwn <4487> twn <3588> proeirhmenwn <4280> (5772) upo <5259> twn <3588> apostolwn <652> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

1:18 oti <3754> elegon <3004> (5707) umin <5213> ep <1909> escatou <2078> cronou <5550> esontai <1510> (5704) empaiktai <1703> kata <2596> tav <3588> eautwn <1438> epiyumiav <1939> poreuomenoi <4198> (5740) twn <3588> asebeiwn <763>

1:19 outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> apodiorizontev <592> (5723) qucikoi <5591> pneuma <4151> mh <3361> econtev <2192> (5723)

1:20 umeiv <5210> de <1161> agaphtoi <27> epoikodomountev <2026> (5723) eautouv <1438> th <3588> agiwtath <40> umwn <5216> pistei <4102> en <1722> pneumati <4151> agiw <40> proseucomenoi <4336> (5740)

1:21 eautouv <1438> en <1722> agaph <26> yeou <2316> thrhsate <5083> (5657) prosdecomenoi <4327> (5740) to <3588> eleov <1656> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>

1:22 kai <2532> ouv <3739> men <3303> eleate <1653> (5720) diakrinomenouv <1252> (5734) swzete <4982> (5720) ek <1537> purov <4442> arpazontev <726> (5723)

1:23 ouv <3739> de <1161> eleate <1653> (5720) en <1722> fobw <5401> misountev <3404> (5723) kai <2532> ton <3588> apo <575> thv <3588> sarkov <4561> espilwmenon <4695> (5772) citwna <5509>

1:24 tw <3588> de <1161> dunamenw <1410> (5740) fulaxai <5442> (5658) umav <5209> aptaistouv <679> kai <2532> sthsai <2476> (5658) katenwpion <2714> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> amwmouv <299> en <1722> agalliasei <20>

1:25 monw <3441> yew <2316> swthri <4990> hmwn <2257> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> doxa <1391> megalwsunh <3172> kratov <2904> kai <2532> exousia <1849> pro <4253> pantov <3956> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> nun <3568> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org