NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:39-41

9:39 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> eiv <1519> krima <2917> egw <1473> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> touton <5126> hlyon <2064> (5627) ina <2443> oi <3588> mh <3361> blepontev <991> (5723) blepwsin <991> (5725) kai <2532> oi <3588> blepontev <991> (5723) tufloi <5185> genwntai <1096> (5638)

9:40 hkousan <191> (5656) ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> tauta <5023> oi <3588> met <3326> autou <846> ontev <1510> (5752) kai <2532> eipon <2036> (5627) autw <846> mh <3361> kai <2532> hmeiv <2249> tufloi <5185> esmen <1510> (5748)

9:41 eipen <2036> (5627) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> ei <1487> tufloi <5185> hte <1510> (5713) ouk <3756> an <302> eicete <2192> (5707) amartian <266> nun <3568> de <1161> legete <3004> (5719) oti <3754> blepomen <991> (5719) h <3588> amartia <266> umwn <5216> menei <3306> (5719)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org