NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:21

9:21 pwv <4459> de <1161> nun <3568> blepei <991> (5719) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) h <2228> tiv <5101> hnoixen <455> (5656) autou <846> touv <3588> ofyalmouv <3788> hmeiv <2249> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) auton <846> erwthsate <2065> (5657) hlikian <2244> ecei <2192> (5719) autov <846> peri <4012> eautou <1438> lalhsei <2980> (5692)

John 9:23

9:23 dia <1223> touto <5124> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> eipan <3004> (5627) oti <3754> hlikian <2244> ecei <2192> (5719) auton <846> eperwthsate <1905> (5657)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org