NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 8:25-29

8:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748) eipen <2036> (5627) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> thn <3588> archn <746> o <3739> ti <5100> kai <2532> lalw <2980> (5719) umin <5213>

8:26 polla <4183> ecw <2192> (5719) peri <4012> umwn <5216> lalein <2980> (5721) kai <2532> krinein <2919> (5721) all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> alhyhv <227> estin <1510> (5748) kagw <2504> a <3739> hkousa <191> (5656) par <3844> autou <846> tauta <5023> lalw <2980> (5719) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

8:27 ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) oti <3754> ton <3588> patera <3962> autoiv <846> elegen <3004> (5707)

8:28 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> otan <3752> uqwshte <5312> (5661) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> tote <5119> gnwsesye <1097> (5695) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> ap <575> emautou <1683> poiw <4160> (5719) ouden <3762> alla <235> kaywv <2531> edidaxen <1321> (5656) me <3165> o <3588> pathr <3962> tauta <5023> lalw <2980> (5719)

8:29 kai <2532> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> met <3326> emou <1700> estin <1510> (5748) ouk <3756> afhken <863> (5656) me <3165> monon <3441> oti <3754> egw <1473> ta <3588> aresta <701> autw <846> poiw <4160> (5719) pantote <3842>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org