NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:40-44

7:40 ek <1537> tou <3588> oclou <3793> oun <3767> akousantev <191> (5660) twn <3588> logwn <3056> toutwn <5130> elegon <3004> (5707) [oti] <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alhywv <230> o <3588> profhthv <4396>

7:41 alloi <243> elegon <3004> (5707) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> oi <3588> de <1161> elegon <3004> (5707) mh <3361> gar <1063> ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> o <3588> cristov <5547> ercetai <2064> (5736)

7:42 ouc <3756> h <3588> grafh <1124> eipen <2036> (5627) oti <3754> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> dauid <1138> kai <2532> apo <575> bhyleem <965> thv <3588> kwmhv <2968> opou <3699> hn <1510> (5713) dauid <1138> ercetai <2064> (5736) o <3588> cristov <5547>

7:43 scisma <4978> oun <3767> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> oclw <3793> di <1223> auton <846>

7:44 tinev <5100> de <1161> hyelon <2309> (5707) ex <1537> autwn <846> piasai <4084> (5658) auton <846> all <235> oudeiv <3762> ebalen <906> (5627) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org