NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:53-58

6:53 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> faghte <5315> (5632) thn <3588> sarka <4561> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kai <2532> pihte <4095> (5632) autou <846> to <3588> aima <129> ouk <3756> ecete <2192> (5719) zwhn <2222> en <1722> eautoiv <1438>

6:54 o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> pinwn <4095> (5723) mou <3450> to <3588> aima <129> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> kagw <2504> anasthsw <450> (5692) auton <846> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:55 h <3588> gar <1063> sarx <4561> mou <3450> alhyhv <227> estin <1510> (5748) brwsiv <1035> kai <2532> to <3588> aima <129> mou <3450> alhyhv <227> estin <1510> (5748) posiv <4213>

6:56 o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> pinwn <4095> (5723) mou <3450> to <3588> aima <129> en <1722> emoi <1698> menei <3306> (5719) kagw <2504> en <1722> autw <846>

6:57 kaywv <2531> apesteilen <649> (5656) me <3165> o <3588> zwn <2198> (5723) pathr <3962> kagw <2504> zw <2198> (5719) dia <1223> ton <3588> patera <3962> kai <2532> o <3588> trwgwn <5176> (5723) me <3165> kakeinov <2548> zhsei <2198> (5692) di <1223> eme <1691>

6:58 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> ex <1537> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) ou <3756> kaywv <2531> efagon <5315> (5627) oi <3588> paterev <3962> kai <2532> apeyanon <599> (5627) o <3588> trwgwn <5176> (5723) touton <5126> ton <3588> arton <740> zhsei <2198> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org