NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:37

6:37 pan <3956> o <3739> didwsin <1325> (5719) moi <3427> o <3588> pathr <3962> prov <4314> eme <1691> hxei <2240> (5692) kai <2532> ton <3588> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> me <3165> ou <3756> mh <3361> ekbalw <1544> (5632) exw <1854>

John 6:65

6:65 kai <2532> elegen <3004> (5707) dia <1223> touto <5124> eirhka <2046> (5758) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> h <1510> (5753) dedomenon <1325> (5772) autw <846> ek <1537> tou <3588> patrov <3962>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org