NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:22-65

6:22 th <3588> epaurion <1887> o <3588> oclov <3793> o <3588> esthkwv <2476> (5761) peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eidon <3708> (5627) oti <3754> ploiarion <4142> allo <243> ouk <3756> hn <1510> (5713) ekei <1563> ei <1487> mh <3361> en <1520> kai <2532> oti <3754> ou <3756> suneishlyen <4897> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> o <3739> ihsouv <2424> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> alla <235> monoi <3441> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> aphlyon <565> (5627)

6:23 alla <243> hlyen <2064> (5627) ploia <4143> ek <1537> tiberiadov <5085> egguv <1451> tou <3588> topou <5117> opou <3699> efagon <5315> (5627) ton <3588> arton <740> eucaristhsantov <2168> (5660) tou <3588> kuriou <2962>

6:24 ote <3753> oun <3767> eiden <1492> (5627) o <3588> oclov <3793> oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) ekei <1563> oude <3761> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> enebhsan <1684> (5627) autoi <846> eiv <1519> ta <3588> ploiaria <4142> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> zhtountev <2212> (5723) ton <3588> ihsoun <2424>

6:25 kai <2532> eurontev <2147> (5631) auton <846> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> eipon <2036> (5627) autw <846> rabbi <4461> pote <4219> wde <5602> gegonav <1096> (5754)

6:26 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> zhteite <2212> (5719) me <3165> ouc <3756> oti <3754> eidete <1492> (5627) shmeia <4592> all <235> oti <3754> efagete <5315> (5627) ek <1537> twn <3588> artwn <740> kai <2532> ecortasyhte <5526> (5681)

6:27 ergazesye <2038> (5737) mh <3361> thn <3588> brwsin <1035> thn <3588> apollumenhn <622> (5734) alla <235> thn <3588> brwsin <1035> thn <3588> menousan <3306> (5723) eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> hn <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> umin <5213> dwsei <1325> (5692) touton <5126> gar <1063> o <3588> pathr <3962> esfragisen <4972> (5656) o <3588> yeov <2316>

6:28 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> ti <5101> poiwmen <4160> (5725) ina <2443> ergazwmeya <2038> (5741) ta <3588> erga <2041> tou <3588> yeou <2316>

6:29 apekriyh <611> (5662) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> ergon <2041> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> pisteuhte <4100> (5725) eiv <1519> on <3739> apesteilen <649> (5656) ekeinov <1565>

6:30 eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> ti <5101> oun <3767> poieiv <4160> (5719) su <4771> shmeion <4592> ina <2443> idwmen <1492> (5632) kai <2532> pisteuswmen <4100> (5661) soi <4671> ti <5101> ergazh <2038> (5736)

6:31 oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> to <3588> manna <3131> efagon <5315> (5627) en <1722> th <3588> erhmw <2048> kaywv <2531> estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) arton <740> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> edwken <1325> (5656) autoiv <846> fagein <5315> (5629)

6:32 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mwushv <3475> edwken <1325> (5656) umin <5213> ton <3588> arton <740> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> all <235> o <3588> pathr <3962> mou <3450> didwsin <1325> (5719) umin <5213> ton <3588> arton <740> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> ton <3588> alhyinon <228>

6:33 o <3588> gar <1063> artov <740> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) o <3588> katabainwn <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> zwhn <2222> didouv <1325> (5723) tw <3588> kosmw <2889>

6:34 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> kurie <2962> pantote <3842> dov <1325> (5628) hmin <2254> ton <3588> arton <740> touton <5126>

6:35 eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> thv <3588> zwhv <2222> o <3588> ercomenov <2064> (5740) prov <4314> eme <1691> ou <3756> mh <3361> peinash <3983> (5661) kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> ou <3756> mh <3361> diqhsei <1372> (5692) pwpote <4455>

6:36 all <235> eipon <2036> (5627) umin <5213> oti <3754> kai <2532> ewrakate <3708> (5758) [me] <3165> kai <2532> ou <3756> pisteuete <4100> (5719)

6:37 pan <3956> o <3739> didwsin <1325> (5719) moi <3427> o <3588> pathr <3962> prov <4314> eme <1691> hxei <2240> (5692) kai <2532> ton <3588> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> me <3165> ou <3756> mh <3361> ekbalw <1544> (5632) exw <1854>

6:38 oti <3754> katabebhka <2597> (5758) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> ouc <3756> ina <2443> poiw <4160> (5725) to <3588> yelhma <2307> to <3588> emon <1699> alla <235> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

6:39 touto <5124> de <1161> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> ina <2443> pan <3956> o <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> mh <3361> apolesw <622> (5661) ex <1537> autou <846> alla <235> anasthsw <450> (5692) auto <846> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:40 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> ina <2443> pav <3956> o <3588> yewrwn <2334> (5723) ton <3588> uion <5207> kai <2532> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> ech <2192> (5725) zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> anasthsw <450> (5692) auton <846> egw <1473> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:41 egogguzon <1111> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> peri <4012> autou <846> oti <3754> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> katabav <2597> (5631) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

6:42 kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> outov <3778> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> iwshf <2501> ou <3739> hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> pwv <4459> nun <3568> legei <3004> (5719) oti <3754> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabebhka <2597> (5758)

6:43 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> mh <3361> gogguzete <1111> (5720) met <3326> allhlwn <240>

6:44 oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> o <3588> pathr <3962> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> elkush <1670> (5661) auton <846> kagw <2504> anasthsw <450> (5692) auton <846> en <1722> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:45 estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> esontai <1510> (5704) pantev <3956> didaktoi <1318> yeou <2316> pav <3956> o <3588> akousav <191> (5660) para <3844> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> maywn <3129> (5631) ercetai <2064> (5736) prov <4314> eme <1691>

6:46 ouc <3756> oti <3754> ton <3588> patera <3962> ewraken <3708> (5758) tiv <5100> ei <1487> mh <3361> o <3588> wn <1510> (5752) para <3844> [tou] <3588> yeou <2316> outov <3778> ewraken <3708> (5758) ton <3588> patera <3962>

6:47 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166>

6:48 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> thv <3588> zwhv <2222>

6:49 oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> efagon <5315> (5627) en <1722> th <3588> erhmw <2048> to <3588> manna <3131> kai <2532> apeyanon <599> (5627)

6:50 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabainwn <2597> (5723) ina <2443> tiv <5100> ex <1537> autou <846> fagh <5315> (5632) kai <2532> mh <3361> apoyanh <599> (5632)

6:51 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> zwn <2198> (5723) o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) ean <1437> tiv <5100> fagh <5315> (5632) ek <1537> toutou <5127> tou <3588> artou <740> zhsei <2198> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> o <3588> artov <740> de <1161> on <3739> egw <1473> dwsw <1325> (5692) h <3588> sarx <4561> mou <3450> estin <1510> (5748) uper <5228> thv <3588> tou <3588> kosmou <2889> zwhv <2222>

6:52 emaconto <3164> (5711) oun <3767> prov <4314> allhlouv <240> oi <3588> ioudaioi <2453> legontev <3004> (5723) pwv <4459> dunatai <1410> (5736) outov <3778> hmin <2254> dounai <1325> (5629) thn <3588> sarka <4561> [autou] <846> fagein <5315> (5629)

6:53 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> faghte <5315> (5632) thn <3588> sarka <4561> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kai <2532> pihte <4095> (5632) autou <846> to <3588> aima <129> ouk <3756> ecete <2192> (5719) zwhn <2222> en <1722> eautoiv <1438>

6:54 o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> pinwn <4095> (5723) mou <3450> to <3588> aima <129> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> kagw <2504> anasthsw <450> (5692) auton <846> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:55 h <3588> gar <1063> sarx <4561> mou <3450> alhyhv <227> estin <1510> (5748) brwsiv <1035> kai <2532> to <3588> aima <129> mou <3450> alhyhv <227> estin <1510> (5748) posiv <4213>

6:56 o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> thn <3588> sarka <4561> kai <2532> pinwn <4095> (5723) mou <3450> to <3588> aima <129> en <1722> emoi <1698> menei <3306> (5719) kagw <2504> en <1722> autw <846>

6:57 kaywv <2531> apesteilen <649> (5656) me <3165> o <3588> zwn <2198> (5723) pathr <3962> kagw <2504> zw <2198> (5719) dia <1223> ton <3588> patera <3962> kai <2532> o <3588> trwgwn <5176> (5723) me <3165> kakeinov <2548> zhsei <2198> (5692) di <1223> eme <1691>

6:58 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> ex <1537> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) ou <3756> kaywv <2531> efagon <5315> (5627) oi <3588> paterev <3962> kai <2532> apeyanon <599> (5627) o <3588> trwgwn <5176> (5723) touton <5126> ton <3588> arton <740> zhsei <2198> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

6:59 tauta <5023> eipen <2036> (5627) en <1722> sunagwgh <4864> didaskwn <1321> (5723) en <1722> kafarnaoum <2584>

6:60 polloi <4183> oun <3767> akousantev <191> (5660) ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> eipan <3004> (5627) sklhrov <4642> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> outov <3778> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) autou <846> akouein <191> (5721)

6:61 eidwv <1492> (5761) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> en <1722> eautw <1438> oti <3754> gogguzousin <1111> (5719) peri <4012> toutou <5127> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> umav <5209> skandalizei <4624> (5719)

6:62 ean <1437> oun <3767> yewrhte <2334> (5725) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> anabainonta <305> (5723) opou <3699> hn <1510> (5713) to <3588> proteron <4386>

6:63 to <3588> pneuma <4151> estin <1510> (5748) to <3588> zwopoioun <2227> (5723) h <3588> sarx <4561> ouk <3756> wfelei <5623> (5719) ouden <3762> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> egw <1473> lelalhka <2980> (5758) umin <5213> pneuma <4151> estin <1510> (5748) kai <2532> zwh <2222> estin <1510> (5748)

6:64 all <235> eisin <1510> (5748) ex <1537> umwn <5216> tinev <5100> oi <3739> ou <3756> pisteuousin <4100> (5719) hdei <1492> (5715) gar <1063> ex <1537> archv <746> o <3588> ihsouv <2424> tinev <5101> eisin <1510> (5748) oi <3588> mh <3361> pisteuontev <4100> (5723) kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paradwswn <3860> (5694) auton <846>

6:65 kai <2532> elegen <3004> (5707) dia <1223> touto <5124> eirhka <2046> (5758) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> h <1510> (5753) dedomenon <1325> (5772) autw <846> ek <1537> tou <3588> patrov <3962>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org