NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 6:1-3

6:1 meta <3326> tauta <5023> aphlyen <565> (5627) o <3588> ihsouv <2424> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> galilaiav <1056> thv <3588> tiberiadov <5085>

6:2 hkolouyei <190> (5707) de <1161> autw <846> oclov <3793> poluv <4183> oti <3754> eyewroun <2334> (5707) ta <3588> shmeia <4592> a <3739> epoiei <4160> (5707) epi <1909> twn <3588> asyenountwn <770> (5723)

6:3 anhlyen <424> (5627) de <1161> eiv <1519> to <3588> orov <3735> ihsouv <2424> kai <2532> ekei <1563> ekayhto <2521> (5711) meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org