NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:20

5:20 o <3588> gar <1063> pathr <3962> filei <5368> (5719) ton <3588> uion <5207> kai <2532> panta <3956> deiknusin <1166> (5719) autw <846> a <3739> autov <846> poiei <4160> (5719) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> deixei <1166> (5692) autw <846> erga <2041> ina <2443> umeiv <5210> yaumazhte <2296> (5725)

John 5:36

5:36 egw <1473> de <1161> ecw <2192> (5719) thn <3588> marturian <3141> meizw <3173> tou <3588> iwannou <2491> ta <3588> gar <1063> erga <2041> a <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> ina <2443> teleiwsw <5048> (5661) auta <846> auta <846> ta <3588> erga <2041> a <3739> poiw <4160> (5719) marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700> oti <3754> o <3588> pathr <3962> me <3165> apestalken <649> (5758)

John 10:25

10:25 apekriyh <611> (5662) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> eipon <2036> (5627) umin <5213> kai <2532> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) ta <3588> erga <2041> a <3739> egw <1473> poiw <4160> (5719) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tauta <5023> marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700>

John 10:38

10:38 ei <1487> de <1161> poiw <4160> (5719) kan <2579> emoi <1698> mh <3361> pisteuhte <4100> (5725) toiv <3588> ergoiv <2041> pisteuete <4100> (5720) ina <2443> gnwte <1097> (5632) kai <2532> ginwskhte <1097> (5725) oti <3754> en <1722> emoi <1698> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> en <1722> tw <3588> patri <3962>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org