NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:19-21

5:19 apekrinato <611> (5662) oun <3767> [o <3588> ihsouv] <2424> kai <2532> elegen <3004> (5707) autoiv <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> dunatai <1410> (5736) o <3588> uiov <5207> poiein <4160> (5721) af <575> eautou <1438> ouden <3762> ean <1437> mh <3361> ti <5100> bleph <991> (5725) ton <3588> patera <3962> poiounta <4160> (5723) a <3739> gar <1063> an <302> ekeinov <1565> poih <4160> (5725) tauta <5023> kai <2532> o <3588> uiov <5207> omoiwv <3668> poiei <4160> (5719)

5:20 o <3588> gar <1063> pathr <3962> filei <5368> (5719) ton <3588> uion <5207> kai <2532> panta <3956> deiknusin <1166> (5719) autw <846> a <3739> autov <846> poiei <4160> (5719) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> deixei <1166> (5692) autw <846> erga <2041> ina <2443> umeiv <5210> yaumazhte <2296> (5725)

5:21 wsper <5618> gar <1063> o <3588> pathr <3962> egeirei <1453> (5719) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> zwopoiei <2227> (5719) outwv <3779> kai <2532> o <3588> uiov <5207> ouv <3739> yelei <2309> (5719) zwopoiei <2227> (5719)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org