NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:5-6

4:5 ercetai <2064> (5736) oun <3767> eiv <1519> polin <4172> thv <3588> samareiav <4540> legomenhn <3004> (5746) sucar <4965> plhsion <4139> tou <3588> cwriou <5564> o <3739> edwken <1325> (5656) iakwb <2384> [tw] <3588> iwshf <2501> tw <3588> uiw <5207> autou <846>

4:6 hn <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> phgh <4077> tou <3588> iakwb <2384> o <3588> oun <3767> ihsouv <2424> kekopiakwv <2872> (5761) ek <1537> thv <3588> odoiporiav <3597> ekayezeto <2516> (5711) outwv <3779> epi <1909> th <3588> phgh <4077> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> ekth <1623>

John 4:12

4:12 mh <3361> su <4771> meizwn <3187> ei <1510> (5748) tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> iakwb <2384> ov <3739> edwken <1325> (5656) hmin <2254> to <3588> frear <5421> kai <2532> autov <846> ex <1537> autou <846> epien <4095> (5627) kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> ta <3588> yremmata <2353> autou <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org