NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:46-54

4:46 hlyen <2064> (5627) oun <3767> palin <3825> eiv <1519> thn <3588> kana <2580> thv <3588> galilaiav <1056> opou <3699> epoihsen <4160> (5656) to <3588> udwr <5204> oinon <3631> kai <2532> hn <1510> (5713) tiv <5100> basilikov <937> ou <3739> o <3588> uiov <5207> hsyenei <770> (5707) en <1722> kafarnaoum <2584>

4:47 outov <3778> akousav <191> (5660) oti <3754> ihsouv <2424> hkei <2240> (5719) ek <1537> thv <3588> ioudaiav <2449> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> aphlyen <565> (5627) prov <4314> auton <846> kai <2532> hrwta <2065> (5707) ina <2443> katabh <2597> (5632) kai <2532> iashtai <2390> (5667) autou <846> ton <3588> uion <5207> hmellen <3195> (5707) gar <1063> apoynhskein <599> (5721)

4:48 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> prov <4314> auton <846> ean <1437> mh <3361> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> idhte <1492> (5632) ou <3756> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

4:49 legei <3004> (5719) prov <4314> auton <846> o <3588> basilikov <937> kurie <2962> katabhyi <2597> (5628) prin <4250> apoyanein <599> (5629) to <3588> paidion <3813> mou <3450>

4:50 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> poreuou <4198> (5737) o <3588> uiov <5207> sou <4675> zh <2198> (5719) episteusen <4100> (5656) o <3588> anyrwpov <444> tw <3588> logw <3056> on <3739> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> eporeueto <4198> (5711)

4:51 hdh <2235> de <1161> autou <846> katabainontov <2597> (5723) oi <3588> douloi <1401> autou <846> uphnthsan <5221> (5656) autw <846> legontev <3004> (5723) oti <3754> o <3588> paiv <3816> autou <846> zh <2198> (5719)

4:52 epuyeto <4441> (5633) oun <3767> thn <3588> wran <5610> par <3844> autwn <846> en <1722> h <3739> komqoteron <2866> escen <2192> (5627) eipan <3004> (5627) oun <3767> autw <846> oti <3754> ecyev <5504> wran <5610> ebdomhn <1442> afhken <863> (5656) auton <846> o <3588> puretov <4446>

4:53 egnw <1097> (5627) oun <3767> o <3588> pathr <3962> oti <3754> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> en <1722> h <3739> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> sou <4675> zh <2198> (5719) kai <2532> episteusen <4100> (5656) autov <846> kai <2532> h <3588> oikia <3614> autou <846> olh <3650>

4:54 touto <5124> [de] <1161> palin <3825> deuteron <1208> shmeion <4592> epoihsen <4160> (5656) o <3588> ihsouv <2424> elywn <2064> (5631) ek <1537> thv <3588> ioudaiav <2449> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org