NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:39-42

4:39 ek <1537> de <1161> thv <3588> polewv <4172> ekeinhv <1565> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> twn <3588> samaritwn <4541> dia <1223> ton <3588> logon <3056> thv <3588> gunaikov <1135> marturoushv <3140> (5723) oti <3754> eipen <2036> (5627) moi <3427> panta <3956> a <3739> epoihsa <4160> (5656)

4:40 wv <5613> oun <3767> hlyon <2064> (5627) prov <4314> auton <846> oi <3588> samaritai <4541> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> meinai <3306> (5658) par <3844> autoiv <846> kai <2532> emeinen <3306> (5656) ekei <1563> duo <1417> hmerav <2250>

4:41 kai <2532> pollw <4183> pleiouv <4119> episteusan <4100> (5656) dia <1223> ton <3588> logon <3056> autou <846>

4:42 th <3588> te <5037> gunaiki <1135> elegon <3004> (5707) [oti] <3754> ouketi <3765> dia <1223> thn <3588> shn <4674> lalian <2981> pisteuomen <4100> (5719) autoi <846> gar <1063> akhkoamen <191> (5754) kai <2532> oidamen <1492> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alhywv <230> o <3588> swthr <4990> tou <3588> kosmou <2889>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org