NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:21

4:21 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> pisteue <4100> (5720) moi <3427> gunai <1135> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> ote <3753> oute <3777> en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> oute <3777> en <1722> ierosolumoiv <2414> proskunhsete <4352> (5692) tw <3588> patri <3962>

John 4:24

4:24 pneuma <4151> o <3588> yeov <2316> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) auton <846> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> alhyeia <225> dei <1163> (5904) proskunein <4352> (5721)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org