NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 4:1-42

4:1 wv <5613> oun <3767> egnw <1097> (5627) o <3588> kuriov <2962> oti <3754> hkousan <191> (5656) oi <3588> farisaioi <5330> oti <3754> ihsouv <2424> pleionav <4119> mayhtav <3101> poiei <4160> (5719) kai <2532> baptizei <907> (5719) [h] <2228> iwannhv <2491>

4:2 kaitoige <2544> ihsouv <2424> autov <846> ouk <3756> ebaptizen <907> (5707) all <235> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

4:3 afhken <863> (5656) thn <3588> ioudaian <2449> kai <2532> aphlyen <565> (5627) palin <3825> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056>

4:4 edei <1163> (5900) de <1161> auton <846> diercesyai <1330> (5738) dia <1223> thv <3588> samareiav <4540>

4:5 ercetai <2064> (5736) oun <3767> eiv <1519> polin <4172> thv <3588> samareiav <4540> legomenhn <3004> (5746) sucar <4965> plhsion <4139> tou <3588> cwriou <5564> o <3739> edwken <1325> (5656) iakwb <2384> [tw] <3588> iwshf <2501> tw <3588> uiw <5207> autou <846>

4:6 hn <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> phgh <4077> tou <3588> iakwb <2384> o <3588> oun <3767> ihsouv <2424> kekopiakwv <2872> (5761) ek <1537> thv <3588> odoiporiav <3597> ekayezeto <2516> (5711) outwv <3779> epi <1909> th <3588> phgh <4077> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> ekth <1623>

4:7 ercetai <2064> (5736) gunh <1135> ek <1537> thv <3588> samareiav <4540> antlhsai <501> (5658) udwr <5204> legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> dov <1325> (5628) moi <3427> pein <4095> (5629)

4:8 oi <3588> gar <1063> mayhtai <3101> autou <846> apelhluyeisan <565> (5715) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> ina <2443> trofav <5160> agoraswsin <59> (5661)

4:9 legei <3004> (5719) oun <3767> autw <846> h <3588> gunh <1135> h <3588> samaritiv <4542> pwv <4459> su <4771> ioudaiov <2453> wn <1510> (5752) par <3844> emou <1700> pein <4095> (5629) aiteiv <154> (5719) gunaikov <1135> samaritidov <4542> oushv <1510> (5752) [ou <3756> gar <1063> sugcrwntai <4798> (5736) ioudaioi <2453> samaritaiv] <4541>

4:10 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> ei <1487> hdeiv <1492> (5715) thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> legwn <3004> (5723) soi <4671> dov <1325> (5628) moi <3427> pein <4095> (5629) su <4771> an <302> hthsav <154> (5656) auton <846> kai <2532> edwken <1325> (5656) an <302> soi <4671> udwr <5204> zwn <2198> (5723)

4:11 legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> oute <3777> antlhma <502> eceiv <2192> (5719) kai <2532> to <3588> frear <5421> estin <1510> (5748) bayu <901> poyen <4159> oun <3767> eceiv <2192> (5719) to <3588> udwr <5204> to <3588> zwn <2198> (5723)

4:12 mh <3361> su <4771> meizwn <3187> ei <1510> (5748) tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> iakwb <2384> ov <3739> edwken <1325> (5656) hmin <2254> to <3588> frear <5421> kai <2532> autov <846> ex <1537> autou <846> epien <4095> (5627) kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> ta <3588> yremmata <2353> autou <846>

4:13 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> pav <3956> o <3588> pinwn <4095> (5723) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> toutou <5127> diqhsei <1372> (5692) palin <3825>

4:14 ov <3739> d <1161> an <302> pih <4095> (5632) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> ou <3739> egw <1473> dwsw <1325> (5692) autw <846> ou <3756> mh <3361> diqhsei <1372> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> alla <235> to <3588> udwr <5204> o <3739> dwsw <1325> (5692) autw <846> genhsetai <1096> (5695) en <1722> autw <846> phgh <4077> udatov <5204> allomenou <242> (5740) eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>

4:15 legei <3004> (5719) prov <4314> auton <846> h <3588> gunh <1135> kurie <2962> dov <1325> (5628) moi <3427> touto <5124> to <3588> udwr <5204> ina <2443> mh <3361> diqw <1372> (5725) mhde <3366> diercwmai <1330> (5741) enyade <1759> antlein <501> (5721)

4:16 legei <3004> (5719) auth <846> upage <5217> (5720) fwnhson <5455> (5657) sou <4675> ton <3588> andra <435> kai <2532> elye <2064> (5628) enyade <1759>

4:17 apekriyh <611> (5662) h <3588> gunh <1135> kai <2532> eipen <2036> (5627) [autw] <846> ouk <3756> ecw <2192> (5719) andra <435> legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> kalwv <2573> eipav <2036> (5627) oti <3754> andra <435> ouk <3756> ecw <2192> (5719)

4:18 pente <4002> gar <1063> andrav <435> escev <2192> (5627) kai <2532> nun <3568> on <3739> eceiv <2192> (5719) ouk <3756> estin <1510> (5748) sou <4675> anhr <435> touto <5124> alhyev <227> eirhkav <2046> (5758)

4:19 legei <3004> (5719) autw <846> h <3588> gunh <1135> kurie <2962> yewrw <2334> (5719) oti <3754> profhthv <4396> ei <1510> (5748) su <4771>

4:20 oi <3588> paterev <3962> hmwn <2257> en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> prosekunhsan <4352> (5656) kai <2532> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> en <1722> ierosolumoiv <2414> estin <1510> (5748) o <3588> topov <5117> opou <3699> proskunein <4352> (5721) dei <1163> (5904)

4:21 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> pisteue <4100> (5720) moi <3427> gunai <1135> oti <3754> ercetai <2064> (5736) wra <5610> ote <3753> oute <3777> en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <5129> oute <3777> en <1722> ierosolumoiv <2414> proskunhsete <4352> (5692) tw <3588> patri <3962>

4:22 umeiv <5210> proskuneite <4352> (5719) o <3739> ouk <3756> oidate <1492> (5758) hmeiv <2249> proskunoumen <4352> (5719) o <3739> oidamen <1492> (5758) oti <3754> h <3588> swthria <4991> ek <1537> twn <3588> ioudaiwn <2453> estin <1510> (5748)

4:23 alla <235> ercetai <2064> (5736) wra <5610> kai <2532> nun <3568> estin <1510> (5748) ote <3753> oi <3588> alhyinoi <228> proskunhtai <4353> proskunhsousin <4352> (5692) tw <3588> patri <3962> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> alhyeia <225> kai <2532> gar <1063> o <3588> pathr <3962> toioutouv <5108> zhtei <2212> (5719) touv <3588> proskunountav <4352> (5723) auton <846>

4:24 pneuma <4151> o <3588> yeov <2316> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) auton <846> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> alhyeia <225> dei <1163> (5904) proskunein <4352> (5721)

4:25 legei <3004> (5719) autw <846> h <3588> gunh <1135> oida <1492> (5758) oti <3754> messiav <3323> ercetai <2064> (5736) o <3588> legomenov <3004> (5746) cristov <5547> otan <3752> elyh <2064> (5632) ekeinov <1565> anaggelei <312> (5692) hmin <2254> apanta <537>

4:26 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> lalwn <2980> (5723) soi <4671>

4:27 kai <2532> epi <1909> toutw <5129> hlyan <2064> (5627) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) oti <3754> meta <3326> gunaikov <1135> elalei <2980> (5707) oudeiv <3762> mentoi <3305> eipen <2036> (5627) ti <5101> zhteiv <2212> (5719) h <2228> ti <5101> laleiv <2980> (5719) met <3326> authv <846>

4:28 afhken <863> (5656) oun <3767> thn <3588> udrian <5201> authv <846> h <3588> gunh <1135> kai <2532> aphlyen <565> (5627) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> anyrwpoiv <444>

4:29 deute <1205> (5773) idete <1492> (5628) anyrwpon <444> ov <3739> eipen <2036> (5627) moi <3427> panta <3956> a <3739> epoihsa <4160> (5656) mhti <3385> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

4:30 exhlyon <1831> (5627) ek <1537> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> hrconto <2064> (5711) prov <4314> auton <846>

4:31 en <1722> tw <3588> metaxu <3342> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> legontev <3004> (5723) rabbi <4461> fage <5315> (5628)

4:32 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> egw <1473> brwsin <1035> ecw <2192> (5719) fagein <5315> (5629) hn <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

4:33 elegon <3004> (5707) oun <3767> oi <3588> mayhtai <3101> prov <4314> allhlouv <240> mh <3361> tiv <5100> hnegken <5342> (5656) autw <846> fagein <5315> (5629)

4:34 legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> emon <1699> brwma <1033> estin <1510> (5748) ina <2443> poihsw <4160> (5661) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> kai <2532> teleiwsw <5048> (5661) autou <846> to <3588> ergon <2041>

4:35 ouc <3756> umeiv <5210> legete <3004> (5719) oti <3754> eti <2089> tetramhnov <5072> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> yerismov <2326> ercetai <2064> (5736) idou <2400> (5628) legw <3004> (5719) umin <5213> eparate <1869> (5657) touv <3588> ofyalmouv <3788> umwn <5216> kai <2532> yeasasye <2300> (5663) tav <3588> cwrav <5561> oti <3754> leukai <3022> eisin <1510> (5748) prov <4314> yerismon <2326> hdh <2235>

4:36 o <3588> yerizwn <2325> (5723) misyon <3408> lambanei <2983> (5719) kai <2532> sunagei <4863> (5719) karpon <2590> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> ina <2443> o <3588> speirwn <4687> (5723) omou <3674> cairh <5463> (5725) kai <2532> o <3588> yerizwn <2325> (5723)

4:37 en <1722> gar <1063> toutw <5129> o <3588> logov <3056> estin <1510> (5748) alhyinov <228> oti <3754> allov <243> estin <1510> (5748) o <3588> speirwn <4687> (5723) kai <2532> allov <243> o <3588> yerizwn <2325> (5723)

4:38 egw <1473> apesteila <649> (5656) umav <5209> yerizein <2325> (5721) o <3739> ouc <3756> umeiv <5210> kekopiakate <2872> (5758) alloi <243> kekopiakasin <2872> (5758) kai <2532> umeiv <5210> eiv <1519> ton <3588> kopon <2873> autwn <846> eiselhluyate <1525> (5754)

4:39 ek <1537> de <1161> thv <3588> polewv <4172> ekeinhv <1565> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> twn <3588> samaritwn <4541> dia <1223> ton <3588> logon <3056> thv <3588> gunaikov <1135> marturoushv <3140> (5723) oti <3754> eipen <2036> (5627) moi <3427> panta <3956> a <3739> epoihsa <4160> (5656)

4:40 wv <5613> oun <3767> hlyon <2064> (5627) prov <4314> auton <846> oi <3588> samaritai <4541> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> meinai <3306> (5658) par <3844> autoiv <846> kai <2532> emeinen <3306> (5656) ekei <1563> duo <1417> hmerav <2250>

4:41 kai <2532> pollw <4183> pleiouv <4119> episteusan <4100> (5656) dia <1223> ton <3588> logon <3056> autou <846>

4:42 th <3588> te <5037> gunaiki <1135> elegon <3004> (5707) [oti] <3754> ouketi <3765> dia <1223> thn <3588> shn <4674> lalian <2981> pisteuomen <4100> (5719) autoi <846> gar <1063> akhkoamen <191> (5754) kai <2532> oidamen <1492> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alhywv <230> o <3588> swthr <4990> tou <3588> kosmou <2889>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org