NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:3-8

3:3 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ean <1437> mh <3361> tiv <5100> gennhyh <1080> (5686) anwyen <509> ou <3756> dunatai <1410> (5736) idein <1492> (5629) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

3:4 legei <3004> (5719) prov <4314> auton <846> [o] <3588> nikodhmov <3530> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) anyrwpov <444> gennhyhnai <1080> (5683) gerwn <1088> wn <1510> (5752) mh <3361> dunatai <1410> (5736) eiv <1519> thn <3588> koilian <2836> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> deuteron <1208> eiselyein <1525> (5629) kai <2532> gennhyhnai <1080> (5683)

3:5 apekriyh <611> (5662) [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ean <1437> mh <3361> tiv <5100> gennhyh <1080> (5686) ex <1537> udatov <5204> kai <2532> pneumatov <4151> ou <3756> dunatai <1410> (5736) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

3:6 to <3588> gegennhmenon <1080> (5772) ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> sarx <4561> estin <1510> (5748) kai <2532> to <3588> gegennhmenon <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> pneuma <4151> estin <1510> (5748)

3:7 mh <3361> yaumashv <2296> (5661) oti <3754> eipon <2036> (5627) soi <4671> dei <1163> (5904) umav <5209> gennhyhnai <1080> (5683) anwyen <509>

3:8 to <3588> pneuma <4151> opou <3699> yelei <2309> (5719) pnei <4154> (5719) kai <2532> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> akoueiv <191> (5719) all <235> ouk <3756> oidav <1492> (5758) poyen <4159> ercetai <2064> (5736) kai <2532> pou <4226> upagei <5217> (5719) outwv <3779> estin <1510> (5748) pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org