NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:1-21

3:1 hn <1510> (5713) de <1161> anyrwpov <444> ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> nikodhmov <3530> onoma <3686> autw <846> arcwn <758> twn <3588> ioudaiwn <2453>

3:2 outov <3778> hlyen <2064> (5627) prov <4314> auton <846> nuktov <3571> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> rabbi <4461> oidamen <1492> (5758) oti <3754> apo <575> yeou <2316> elhluyav <2064> (5754) didaskalov <1320> oudeiv <3762> gar <1063> dunatai <1410> (5736) tauta <5023> ta <3588> shmeia <4592> poiein <4160> (5721) a <3739> su <4771> poieiv <4160> (5719) ean <1437> mh <3361> h <1510> (5753) o <3588> yeov <2316> met <3326> autou <846>

3:3 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ean <1437> mh <3361> tiv <5100> gennhyh <1080> (5686) anwyen <509> ou <3756> dunatai <1410> (5736) idein <1492> (5629) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

3:4 legei <3004> (5719) prov <4314> auton <846> [o] <3588> nikodhmov <3530> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) anyrwpov <444> gennhyhnai <1080> (5683) gerwn <1088> wn <1510> (5752) mh <3361> dunatai <1410> (5736) eiv <1519> thn <3588> koilian <2836> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> deuteron <1208> eiselyein <1525> (5629) kai <2532> gennhyhnai <1080> (5683)

3:5 apekriyh <611> (5662) [o] <3588> ihsouv <2424> amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ean <1437> mh <3361> tiv <5100> gennhyh <1080> (5686) ex <1537> udatov <5204> kai <2532> pneumatov <4151> ou <3756> dunatai <1410> (5736) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

3:6 to <3588> gegennhmenon <1080> (5772) ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> sarx <4561> estin <1510> (5748) kai <2532> to <3588> gegennhmenon <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> pneuma <4151> estin <1510> (5748)

3:7 mh <3361> yaumashv <2296> (5661) oti <3754> eipon <2036> (5627) soi <4671> dei <1163> (5904) umav <5209> gennhyhnai <1080> (5683) anwyen <509>

3:8 to <3588> pneuma <4151> opou <3699> yelei <2309> (5719) pnei <4154> (5719) kai <2532> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> akoueiv <191> (5719) all <235> ouk <3756> oidav <1492> (5758) poyen <4159> ercetai <2064> (5736) kai <2532> pou <4226> upagei <5217> (5719) outwv <3779> estin <1510> (5748) pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151>

3:9 apekriyh <611> (5662) nikodhmov <3530> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) tauta <5023> genesyai <1096> (5635)

3:10 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> didaskalov <1320> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> tauta <5023> ou <3756> ginwskeiv <1097> (5719)

3:11 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> oti <3754> o <3739> oidamen <1492> (5758) laloumen <2980> (5719) kai <2532> o <3739> ewrakamen <3708> (5758) marturoumen <3140> (5719) kai <2532> thn <3588> marturian <3141> hmwn <2257> ou <3756> lambanete <2983> (5719)

3:12 ei <1487> ta <3588> epigeia <1919> eipon <2036> (5627) umin <5213> kai <2532> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) pwv <4459> ean <1437> eipw <2036> (5632) umin <5213> ta <3588> epourania <2032> pisteusete <4100> (5692)

3:13 kai <2532> oudeiv <3762> anabebhken <305> (5758) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> ei <1487> mh <3361> o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

3:14 kai <2532> kaywv <2531> mwushv <3475> uqwsen <5312> (5656) ton <3588> ofin <3789> en <1722> th <3588> erhmw <2048> outwv <3779> uqwyhnai <5312> (5683) dei <1163> (5904) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

3:15 ina <2443> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) en <1722> autw <846> ech <2192> (5725) zwhn <2222> aiwnion <166>

3:16 outwv <3779> gar <1063> hgaphsen <25> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> kosmon <2889> wste <5620> ton <3588> uion <5207> ton <3588> monogenh <3439> edwken <1325> (5656) ina <2443> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> mh <3361> apolhtai <622> (5643) all <235> ech <2192> (5725) zwhn <2222> aiwnion <166>

3:17 ou <3756> gar <1063> apesteilen <649> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> ina <2443> krinh <2919> (5725) ton <3588> kosmon <2889> all <235> ina <2443> swyh <4982> (5686) o <3588> kosmov <2889> di <1223> autou <846>

3:18 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> auton <846> ou <3756> krinetai <2919> (5743) o <3588> mh <3361> pisteuwn <4100> (5723) hdh <2235> kekritai <2919> (5769) oti <3754> mh <3361> pepisteuken <4100> (5758) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> monogenouv <3439> uiou <5207> tou <3588> yeou <2316>

3:19 auth <3778> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> krisiv <2920> oti <3754> to <3588> fwv <5457> elhluyen <2064> (5754) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> hgaphsan <25> (5656) oi <3588> anyrwpoi <444> mallon <3123> to <3588> skotov <4655> h <2228> to <3588> fwv <5457> hn <1510> (5713) gar <1063> autwn <846> ponhra <4190> ta <3588> erga <2041>

3:20 pav <3956> gar <1063> o <3588> faula <5337> prasswn <4238> (5723) misei <3404> (5719) to <3588> fwv <5457> kai <2532> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) prov <4314> to <3588> fwv <5457> ina <2443> mh <3361> elegcyh <1651> (5686) ta <3588> erga <2041> autou <846>

3:21 o <3588> de <1161> poiwn <4160> (5723) thn <3588> alhyeian <225> ercetai <2064> (5736) prov <4314> to <3588> fwv <5457> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) autou <846> ta <3588> erga <2041> oti <3754> en <1722> yew <2316> estin <1510> (5748) eirgasmena <2038> (5772)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org