NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 21:3-11

21:3 legei <3004> (5719) autoiv <846> simwn <4613> petrov <4074> upagw <5217> (5719) alieuein <232> (5721) legousin <3004> (5719) autw <846> ercomeya <2064> (5736) kai <2532> hmeiv <2249> sun <4862> soi <4671> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> enebhsan <1684> (5627) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> nukti <3571> epiasan <4084> (5656) ouden <3762>

21:4 prwiav <4405> de <1161> hdh <2235> ginomenhv <1096> (5740) esth <2476> (5627) ihsouv <2424> eiv <1519> ton <3588> aigialon <123> ou <3756> mentoi <3305> hdeisan <1492> (5715) oi <3588> mayhtai <3101> oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748)

21:5 legei <3004> (5719) oun <3767> autoiv <846> ihsouv <2424> paidia <3813> mh <3361> ti <5100> prosfagion <4371> ecete <2192> (5719) apekriyhsan <611> (5662) autw <846> ou <3756>

21:6 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> balete <906> (5628) eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> merh <3313> tou <3588> ploiou <4143> to <3588> diktuon <1350> kai <2532> eurhsete <2147> (5692) ebalon <906> (5627) oun <3767> kai <2532> ouketi <3765> auto <846> elkusai <1670> (5658) iscuon <2480> (5707) apo <575> tou <3588> plhyouv <4128> twn <3588> icyuwn <2486>

21:7 legei <3004> (5719) oun <3767> o <3588> mayhthv <3101> ekeinov <1565> on <3739> hgapa <25> (5707) o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> petrw <4074> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748) simwn <4613> oun <3767> petrov <4074> akousav <191> (5660) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748) ton <3588> ependuthn <1903> diezwsato <1241> (5668) hn <1510> (5713) gar <1063> gumnov <1131> kai <2532> ebalen <906> (5627) eauton <1438> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281>

21:8 oi <3588> de <1161> alloi <243> mayhtai <3101> tw <3588> ploiariw <4142> hlyon <2064> (5627) ou <3756> gar <1063> hsan <1510> (5713) makran <3112> apo <575> thv <3588> ghv <1093> alla <235> wv <5613> apo <575> phcwn <4083> diakosiwn <1250> surontev <4951> (5723) to <3588> diktuon <1350> twn <3588> icyuwn <2486>

21:9 wv <5613> oun <3767> apebhsan <576> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> blepousin <991> (5719) anyrakian <439> keimenhn <2749> (5740) kai <2532> oqarion <3795> epikeimenon <1945> (5740) kai <2532> arton <740>

21:10 legei <3004> (5719) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> enegkate <5342> (5657) apo <575> twn <3588> oqariwn <3795> wn <3739> epiasate <4084> (5656) nun <3568>

21:11 anebh <305> (5627) oun <3767> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> eilkusen <1670> (5656) to <3588> diktuon <1350> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> meston <3324> icyuwn <2486> megalwn <3173> ekaton <1540> penthkonta <4004> triwn <5140> kai <2532> tosoutwn <5118> ontwn <1510> (5752) ouk <3756> escisyh <4977> (5681) to <3588> diktuon <1350>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org