NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 20:19

20:19 oushv <1510> (5752) oun <3767> oqiav <3798> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> th <3588> mia <1520> sabbatwn <4521> kai <2532> twn <3588> yurwn <2374> kekleismenwn <2808> (5772) opou <3699> hsan <1510> (5713) oi <3588> mayhtai <3101> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> hlyen <2064> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> esth <2476> (5627) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> eirhnh <1515> umin <5213>

John 20:21

20:21 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> [o <3588> ihsouv] <2424> palin <3825> eirhnh <1515> umin <5213> kaywv <2531> apestalken <649> (5758) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> pempw <3992> (5719) umav <5209>

John 20:26

20:26 kai <2532> mey <3326> hmerav <2250> oktw <3638> palin <3825> hsan <1510> (5713) esw <2080> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> ywmav <2381> met <3326> autwn <846> ercetai <2064> (5736) o <3588> ihsouv <2424> twn <3588> yurwn <2374> kekleismenwn <2808> (5772) kai <2532> esth <2476> (5627) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> eipen <2036> (5627) eirhnh <1515> umin <5213>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org