NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:37-42

1:37 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> duo <1417> mayhtai <3101> autou <846> lalountov <2980> (5723) kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) tw <3588> ihsou <2424>

1:38 strafeiv <4762> (5651) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) autouv <846> akolouyountav <190> (5723) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> rabbi <4461> o <3739> legetai <3004> (5743) meyermhneuomenon <3177> (5746) didaskale <1320> pou <4226> meneiv <3306> (5719)

1:39 legei <3004> (5719) autoiv <846> ercesye <2064> (5737) kai <2532> oqesye <3708> (5695) hlyan <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> eidan <3708> (5627) pou <4225> menei <3306> (5719) kai <2532> par <3844> autw <846> emeinan <3306> (5656) thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> dekath <1182>

1:40 hn <1510> (5713) andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> duo <1417> twn <3588> akousantwn <191> (5660) para <3844> iwannou <2491> kai <2532> akolouyhsantwn <190> (5660) autw <846>

1:41 euriskei <2147> (5719) outov <3778> prwton <4412> ton <3588> adelfon <80> ton <3588> idion <2398> simwna <4613> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> eurhkamen <2147> (5758) ton <3588> messian <3323> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) cristov <5547>

1:42 hgagen <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> embleqav <1689> (5660) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) su <4771> ei <1510> (5748) simwn <4613> o <3588> uiov <5207> iwannou <2491> su <4771> klhyhsh <2564> (5701) khfav <2786> o <3739> ermhneuetai <2059> (5743) petrov <4074>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org