NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:35-40

1:35 th <3588> epaurion <1887> palin <3825> eisthkei <2476> (5715) iwannhv <2491> kai <2532> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>

1:36 kai <2532> embleqav <1689> (5660) tw <3588> ihsou <2424> peripatounti <4043> (5723) legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316>

1:37 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> duo <1417> mayhtai <3101> autou <846> lalountov <2980> (5723) kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) tw <3588> ihsou <2424>

1:38 strafeiv <4762> (5651) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) autouv <846> akolouyountav <190> (5723) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> rabbi <4461> o <3739> legetai <3004> (5743) meyermhneuomenon <3177> (5746) didaskale <1320> pou <4226> meneiv <3306> (5719)

1:39 legei <3004> (5719) autoiv <846> ercesye <2064> (5737) kai <2532> oqesye <3708> (5695) hlyan <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> eidan <3708> (5627) pou <4225> menei <3306> (5719) kai <2532> par <3844> autw <846> emeinan <3306> (5656) thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> dekath <1182>

1:40 hn <1510> (5713) andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> duo <1417> twn <3588> akousantwn <191> (5660) para <3844> iwannou <2491> kai <2532> akolouyhsantwn <190> (5660) autw <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org