NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:29-44

1:29 th <3588> epaurion <1887> blepei <991> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316> o <3588> airwn <142> (5723) thn <3588> amartian <266> tou <3588> kosmou <2889>

1:30 outov <3778> estin <1510> (5748) uper <5228> ou <3739> egw <1473> eipon <2036> (5627) opisw <3694> mou <3450> ercetai <2064> (5736) anhr <435> ov <3739> emprosyen <1715> mou <3450> gegonen <1096> (5754) oti <3754> prwtov <4413> mou <3450> hn <1510> (5713)

1:31 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) tw <3588> israhl <2474> dia <1223> touto <5124> hlyon <2064> (5627) egw <1473> en <1722> udati <5204> baptizwn <907> (5723)

1:32 kai <2532> emarturhsen <3140> (5656) iwannhv <2491> legwn <3004> (5723) oti <3754> teyeamai <2300> (5766) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) wv <5613> peristeran <4058> ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> emeinen <3306> (5656) ep <1909> auton <846>

1:33 kagw <2504> ouk <3756> hdein <1492> (5715) auton <846> all <235> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> baptizein <907> (5721) en <1722> udati <5204> ekeinov <1565> moi <3427> eipen <2036> (5627) ef <1909> on <3739> an <302> idhv <1492> (5632) to <3588> pneuma <4151> katabainon <2597> (5723) kai <2532> menon <3306> (5723) ep <1909> auton <846> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> baptizwn <907> (5723) en <1722> pneumati <4151> agiw <40>

1:34 kagw <2504> ewraka <3708> (5758) kai <2532> memarturhka <3140> (5758) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316>

1:35 th <3588> epaurion <1887> palin <3825> eisthkei <2476> (5715) iwannhv <2491> kai <2532> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>

1:36 kai <2532> embleqav <1689> (5660) tw <3588> ihsou <2424> peripatounti <4043> (5723) legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) o <3588> amnov <286> tou <3588> yeou <2316>

1:37 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> duo <1417> mayhtai <3101> autou <846> lalountov <2980> (5723) kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) tw <3588> ihsou <2424>

1:38 strafeiv <4762> (5651) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) autouv <846> akolouyountav <190> (5723) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> rabbi <4461> o <3739> legetai <3004> (5743) meyermhneuomenon <3177> (5746) didaskale <1320> pou <4226> meneiv <3306> (5719)

1:39 legei <3004> (5719) autoiv <846> ercesye <2064> (5737) kai <2532> oqesye <3708> (5695) hlyan <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> eidan <3708> (5627) pou <4225> menei <3306> (5719) kai <2532> par <3844> autw <846> emeinan <3306> (5656) thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> dekath <1182>

1:40 hn <1510> (5713) andreav <406> o <3588> adelfov <80> simwnov <4613> petrou <4074> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> duo <1417> twn <3588> akousantwn <191> (5660) para <3844> iwannou <2491> kai <2532> akolouyhsantwn <190> (5660) autw <846>

1:41 euriskei <2147> (5719) outov <3778> prwton <4412> ton <3588> adelfon <80> ton <3588> idion <2398> simwna <4613> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> eurhkamen <2147> (5758) ton <3588> messian <3323> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) cristov <5547>

1:42 hgagen <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> embleqav <1689> (5660) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) su <4771> ei <1510> (5748) simwn <4613> o <3588> uiov <5207> iwannou <2491> su <4771> klhyhsh <2564> (5701) khfav <2786> o <3739> ermhneuetai <2059> (5743) petrov <4074>

1:43 th <3588> epaurion <1887> hyelhsen <2309> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> euriskei <2147> (5719) filippon <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

1:44 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> filippov <5376> apo <575> bhysaida <966> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> andreou <406> kai <2532> petrou <4074>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org