NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:25-27

19:25 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> para <3844> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> ihsou <2424> h <3588> mhthr <3384> autou <846> kai <2532> h <3588> adelfh <79> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> maria <3137> h <3588> tou <3588> klwpa <2832> kai <2532> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094>

19:26 ihsouv <2424> oun <3767> idwn <1492> (5631) thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> ton <3588> mayhthn <3101> parestwta <3936> (5761) on <3739> hgapa <25> (5707) legei <3004> (5719) th <3588> mhtri <3384> gunai <1135> ide <1492> (5657) o <3588> uiov <5207> sou <4675>

19:27 eita <1534> legei <3004> (5719) tw <3588> mayhth <3101> ide <1492> (5657) h <3588> mhthr <3384> sou <4675> kai <2532> ap <575> ekeinhv <1565> thv <3588> wrav <5610> elaben <2983> (5627) o <3588> mayhthv <3101> authn <846> eiv <1519> ta <3588> idia <2398>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org