NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:19-22

19:19 egraqen <1125> (5656) de <1161> kai <2532> titlon <5102> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> eyhken <5087> (5656) epi <1909> tou <3588> staurou <4716> hn <1510> (5713) de <1161> gegrammenon <1125> (5772) ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

19:20 touton <5126> oun <3767> ton <3588> titlon <5102> polloi <4183> anegnwsan <314> (5627) twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) o <3588> topov <5117> thv <3588> polewv <4172> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772) ebraisti <1447> rwmaisti <4515> ellhnisti <1676>

19:21 elegon <3004> (5707) oun <3767> tw <3588> pilatw <4091> oi <3588> arciereiv <749> twn <3588> ioudaiwn <2453> mh <3361> grafe <1125> (5720) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> all <235> oti <3754> ekeinov <1565> eipen <2036> (5627) basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> eimi <1510> (5748)

19:22 apekriyh <611> (5662) o <3588> pilatov <4091> o <3739> gegrafa <1125> (5758) gegrafa <1125> (5758)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org