NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:13

19:13 o <3588> oun <3767> pilatov <4091> akousav <191> (5660) twn <3588> logwn <3056> toutwn <5130> hgagen <71> (5627) exw <1854> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) epi <1909> bhmatov <968> eiv <1519> topon <5117> legomenon <3004> (5746) liyostrwton <3038> ebraisti <1447> de <1161> gabbaya <1042>

John 19:17

19:17 kai <2532> bastazwn <941> (5723) eautw <1438> ton <3588> stauron <4716> exhlyen <1831> (5627) eiv <1519> ton <3588> legomenon <3004> (5746) kraniou <2898> topon <5117> o <3739> legetai <3004> (5743) ebraisti <1447> golgoya <1115>

John 19:20

19:20 touton <5126> oun <3767> ton <3588> titlon <5102> polloi <4183> anegnwsan <314> (5627) twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) o <3588> topov <5117> thv <3588> polewv <4172> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772) ebraisti <1447> rwmaisti <4515> ellhnisti <1676>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org