NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:38-40

18:38 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> pilatov <4091> ti <5101> estin <1510> (5748) alhyeia <225> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) palin <3825> exhlyen <1831> (5627) prov <4314> touv <3588> ioudaiouv <2453> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> oudemian <3762> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846> aitian <156>

18:39 estin <1510> (5748) de <1161> sunhyeia <4914> umin <5213> ina <2443> ena <1520> apolusw <630> (5661) umin <5213> [en] <1722> tw <3588> pasca <3957> boulesye <1014> (5736) oun <3767> apolusw <630> (5661) umin <5213> ton <3588> basilea <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

18:40 ekraugasan <2905> (5656) oun <3767> palin <3825> legontev <3004> (5723) mh <3361> touton <5126> alla <235> ton <3588> barabban <912> hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> barabbav <912> lhsthv <3027>

John 19:4-8

19:4 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) palin <3825> exw <1854> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ide <1492> (5657) agw <71> (5719) umin <5213> auton <846> exw <1854> ina <2443> gnwte <1097> (5632) oti <3754> oudemian <3762> aitian <156> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846>

19:5 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> exw <1854> forwn <5409> (5723) ton <3588> akanyinon <174> stefanon <4735> kai <2532> to <3588> porfuroun <4210> imation <2440> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> idou <2400> (5628) o <3588> anyrwpov <444>

19:6 ote <3753> oun <3767> eidon <1492> (5627) auton <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> ekraugasan <2905> (5656) legontev <3004> (5723) staurwson <4717> (5657) staurwson <4717> (5657) legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> labete <2983> (5628) auton <846> umeiv <5210> kai <2532> staurwsate <4717> (5657) egw <1473> gar <1063> ouc <3756> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846> aitian <156>

19:7 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> hmeiv <2249> nomon <3551> ecomen <2192> (5719) kai <2532> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> ofeilei <3784> (5719) apoyanein <599> (5629) oti <3754> uion <5207> yeou <2316> eauton <1438> epoihsen <4160> (5656)

19:8 ote <3753> oun <3767> hkousen <191> (5656) o <3588> pilatov <4091> touton <5126> ton <3588> logon <3056> mallon <3123> efobhyh <5399> (5675)

John 19:12-16

19:12 ek <1537> toutou <5127> o <3588> pilatov <4091> ezhtei <2212> (5707) apolusai <630> (5658) auton <846> oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> ekraugasan <2905> (5656) legontev <3004> (5723) ean <1437> touton <5126> apolushv <630> (5661) ouk <3756> ei <1510> (5748) filov <5384> tou <3588> kaisarov <2541> pav <3956> o <3588> basilea <935> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) antilegei <483> (5719) tw <3588> kaisari <2541>

19:13 o <3588> oun <3767> pilatov <4091> akousav <191> (5660) twn <3588> logwn <3056> toutwn <5130> hgagen <71> (5627) exw <1854> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) epi <1909> bhmatov <968> eiv <1519> topon <5117> legomenon <3004> (5746) liyostrwton <3038> ebraisti <1447> de <1161> gabbaya <1042>

19:14 hn <1510> (5713) de <1161> paraskeuh <3904> tou <3588> pasca <3957> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> ekth <1623> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ioudaioiv <2453> ide <1492> (5657) o <3588> basileuv <935> umwn <5216>

19:15 ekraugasan <2905> (5656) oun <3767> ekeinoi <1565> aron <142> (5657) aron <142> (5657) staurwson <4717> (5657) auton <846> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ton <3588> basilea <935> umwn <5216> staurwsw <4717> (5692) apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> arciereiv <749> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) basilea <935> ei <1487> mh <3361> kaisara <2541>

19:16 tote <5119> oun <3767> paredwken <3860> (5656) auton <846> autoiv <846> ina <2443> staurwyh <4717> (5686) parelabon <3880> (5627) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org