NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:25-27

18:25 hn <1510> (5713) de <1161> simwn <4613> petrov <4074> estwv <2476> (5761) kai <2532> yermainomenov <2328> (5734) eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> ei <1510> (5748) hrnhsato <720> (5662) ekeinov <1565> kai <2532> eipen <2036> (5627) ouk <3756> eimi <1510> (5748)

18:26 legei <3004> (5719) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> doulwn <1401> tou <3588> arcierewv <749> suggenhv <4773> wn <1510> (5752) ou <3739> apekoqen <609> (5656) petrov <4074> to <3588> wtion <5621> ouk <3756> egw <1473> se <4571> eidon <1492> (5627) en <1722> tw <3588> khpw <2779> met <3326> autou <846>

18:27 palin <3825> oun <3767> hrnhsato <720> (5662) petrov <4074> kai <2532> euyewv <2112> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org