NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 18:2-5

18:2 hdei <1492> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> ton <3588> topon <5117> oti <3754> pollakiv <4178> sunhcyh <4863> (5681) ihsouv <2424> ekei <1563> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>

18:3 o <3588> oun <3767> ioudav <2455> labwn <2983> (5631) thn <3588> speiran <4686> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> [ek] <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> uphretav <5257> ercetai <2064> (5736) ekei <1563> meta <3326> fanwn <5322> kai <2532> lampadwn <2985> kai <2532> oplwn <3696>

18:4 ihsouv <2424> oun <3767> eidwv <1492> (5761) panta <3956> ta <3588> ercomena <2064> (5740) ep <1909> auton <846> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tina <5101> zhteite <2212> (5719)

18:5 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) eisthkei <2476> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> met <3326> autwn <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org